Dyrepåkjørsler

Jernbaneverket ser alvorlig på de mange dyrepåkjørsler som er et problem både for dyrevelferd, næringsaktører og togtrafikken. Det jobbes kontinuerlig med å finne gode løsninger for å redusere påkjørsler.

Fotograf: Øystein Grue, Jernbaneverket

Oppfølging av mål om dyrepåkjørsler

Mål i Jernbanebaneverkets Mål og innsatsområder 2014-2017 og Handlingsplan for å redusere antall dyr påkjørt med tog 2014-2017:

«Antall dyrepåkjørsler skal reduseres til maks 1400 i 2017.»

Dyrepåkjørsler i 2016

Det ble registrert 2016 påkjørte dyr i 2016. Av de påkjørte dyrene er 720 elg, 398 rådyr, 329 tamrein og 333 sau (merk at i Årsrapport for Jernbaneverket 2016 er totalt antall påkjørte dyr meldt til 2014 stykker, men det har siden blitt etterregistrert to påkjørsler). 

Antall påkjørsler av elg har i hovedsak minket siden 2011. Det er vanskelig å si hvorvidt det er en vedvarende trend, siden vi har sett lignende variasjon (nedgang i elgpåkjørsler) tidligere. Men Jernbaneverket har siden 2008 gjennomført et større skogsryddingsprosjekt, og flere kommuner har de siste årene gjort stor innsats for å redusere bestandene. Dette i sum kan være en del av forklaringen for nedgangen i elgpåkjørsler. Det er mange faktorer som Bane NOR ikke rår over som påvirker dyrepåkjørsler, for eksempel vinterforhold og bestandsstørrelse.

Dessverre har det i hovedsak ikke blitt noe reduksjon i påkjørsler av sau og tamrein de siste årene, til tross for en rekke tiltak. I tillegg har antall påkjørsler av hjort og rådyr økt de siste ti år. Dette er to dyregrupper som ikke er prioritert for tiltak i Jernbaneverkets handlingsplan, og det samsvarer godt med bestandsutviklingen til disse artene i samme periode.

Kartet under illustrer hyppighet av påkjørsler av henholdsvis elg og tamrein fordelt på de ulike strekningene (klikk på bildet for å se hele kartet i større pdf).

Frekvens elgpåkjørsler 2016

Frekvens tamreinpåkjørsler 2016

 

Tiltak etter handlingsplan mot dyrepåkjørsler

Jernbaneverkets tilnærming til tiltak mot dyrepåkjørsler er risiko- og faktabasert. Jernbaneverket prioriterer tiltak på strekninger med særlig høyt antall påkjørsler, og der det er etablert samarbeidsprosjekter mellom Jernbaneverket og lokale myndigheter og/eller grunneiere.

I 2016 er det gjennomført flere tiltak for å redusere påkjørsler i henhold til handlingsplanen. Det har vært fokus på vegetasjonsrydding i form av hogst (192 km) og rydding (240 km), samt sprøyting i og ved sporet som strategi for håndtering av ettervekst, som tiltak for å forebygge opphold av dyr i eller ved spor. Det er også gjort en stor innsats for å vedlikeholde og bygge ut nye viltgjerder. Eksisterende samarbeidsprosjekter har blitt videreført og fulgt opp.

På våre nettsider kan du lese mer om vårt arbeid for å forebygge dyrepåkjørsler.

 

FoU-prosjekt «Tamreinspåkjørsler langs Nordlandsbanen» (2016)                                                                                  

En større analyse om dyrepåkjørsler langs sporet og effekt av iverksatte tiltak ble gjennomført i 2014-2015 av Norsk institutt for naturforskning (NINA). NINA-rapporten viste at det er behov for mer forskning og analyse innenfor tamreinproblematikken for å kunne finne de mest effektive tiltakene til å redusere antall reinpåkjørsler. Jernbaneverket besluttet derfor å gjennomføre et nytt FoU-prosjekt i 2016 med fokus på tamrein langs Nordlandsbanen. Prosjektet hadde fokus på hva som gjør at tamrein blir påkjørt på jernbanen og hvilke tiltak som potensielt kan iverksettes for å redusere antallet tamreinpåkjørsler. Dette inkluderte et oppdatert litteraturstudie, en analyse av den varierende påkjørselsfrekvensen av tamrein på Nordlandsbanen, og effekten av gjennomførte tiltak. I tillegg innbefattet dette også en analyse av jernbanens direkte og indirekte konsekvenser for reindriften i området. Både næringen og forvaltning sa seg interessert i å delta med sin kunnskap og sine erfaringer til prosjektet.