Avfall

I tillegg til kontinuerlig oppfølging av avfall i prosjekter og drift, fortsatte Jernbaneverket i 2016 jobben med å rydde opp etter gammelt avfall langs jernbanenettet.

 

Oppfølging av mål om opprydding av avfall langs banenettet

Mål i Jernbaneverkets Mål og innsatsområder 2014-2017

«Andel banestrekninger med ferdigstilt opprydding av forurensning og avfall: 100% i 2017.»

Status opprydning avfall

Banestrekningenes opprydding av avfall pågår, men da det mangler en fullgod oversikt over totale avfallsforekomster er det foreløpig ikke mulig å angi eksakt måloppnåelse. Det er gjennomført større oppryddingsaksjoner i flere baneområder i 2016.

Avfallshåndtering og sorteringsgrad

Jernbaneverket krever at sorteringsgraden på byggeprosjekter skal være minst 80%. Avfallshåndtering fra løpende drift og utbygging blir fulgt opp i de enkelte prosjekter og driftsområder, og tall og sorteringsgrad har ikke blitt sammenlagt sentralt. Du kan lese mer om avfallshåndtering på våre nettsider om miljø her.

 

Forbud mot salg av brukte kreosotsviller

Jernbaneverket har innført totalforbud mot å selge eller gi bort utrangert kreosotimpregnert trevirke. Alt slikt trevirke blir enten håndtert som farlig avfall, eller brukt om igjen internt til jernbaneformål. I 2016 det blitt gjennomført flere kommunikasjonstiltak rundt dette. Informasjonen ble lagt ut på Jernbaneverket sin nettside og kommunisert ut som pressemelding. Vedtaket ble også presisert i interne styringsdokumenter og kommunisert i organisasjonen, inklusiv til kundesenteret som besvarer eksterne henvendelser.

Bruk av kreosotimpregnert trevirke er strengt regulert i lovverket. I praksis ligger det et bruksforbud for privatpersoner. For profesjonelle aktører er bruk tillatt, men avgrenset. Kreosot inneholder kreftfremkallende kjemikalier, og stoff som er sterkt irriterende for huden. Noen av stoffene i kreosot er også sterkt fettløyselige og vanskelig nedbrytbare. De kan derfor hope seg opp i næringskjeder.

Jernbaneverket ønsker ikke å bidra til økt risiko for at kreosotimpregnert trevirke blir brukt ulovlig og at farlig avfall potensielt kommer på avveie. Korrekt håndtering av kreosotavfall langs linjene er utfordrende og har stor oppmerksomhet fra miljømyndighetene.