Støy

Foto: Hilde LillejordMål

Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy.

Etappemål i Nasjonal Transportplan 2014 - 2023

Status og aktiviteter

Jernbaneverket jobber kontinuerlig for å oppnå de nasjonale målene for støy. Dette gjøres ved å etterleve støykravene i forurensningsforskriften, samt krav og intensjoner i Retningslinje t-1442. I 2015 hadde Jernbanen nådd det nasjonale målet for støy, og etaten har få overskridelser av forskriftskrav.

Jernbaneverket har økt kapasiteten innen fagfeltet for å imøtekomme dagens og kommende oppgaver og utfordringer, blant annet nye påkrevde kartlegginger, omfattende utbygging i støybelastede områder og forventede lovverksendringer

I 2015 fortsatte Jernbaneverket sitt arbeid med å lage utkast til støyhandlingsplan. Denne vil være ferdigstilt i 2016.

Du kan lese mer om støy på våre nettsider om miljø her.

Innendørs støy langs jernbanen

I tråd med kapittel 5 i forurensningsforskriften utføres det hvert femte år en landsomfattende kartlegging av innendørs støy i boliger i nærheten av jernbanesporet. Denne kartlegging ble sist gjort i 2012. Kartleggingen viste at totalt seks boliger var utsatt for innendørs døgnekvivalent støy over 42 dB (tiltaksgrensen i forurensningsforskriftens § 5). I 2015 ble det satt i gang tiltak for fem av disse, mens eier av den sjette boligen ikke ønsker tiltak. Tiltakene ferdigstilles i februar 2016.

Data fra ovennevnte kartlegging brukes også til å beregne en annen indikator; antall personer (basert på SSB sin statistikk over gjennomsnittlig antall mennesker per boenhet per fylke ) utsatt for innendørs støy over det nasjonale målet, som har en grenseverdi på 38 dB. Merk at det nasjonale målet er strengere enn tiltaksgrensen i forskrift. En revidert vurdering av materialet fra 2012 viser at omtrent 1150 personer er beregnet å være utsatt for støy over 38 dB, hvorav anslagsvis 400 er bosatt i Oslo. Mange faktorer påvirker antall støyutsatte personer, bl.a. endringer i trafikkmengde, nytt togmateriell, nybygget infrastruktur, endring i bebyggelse langs banen samt forbedringer i metodikk og beregningsgrunnlag.

Skinnesliping

Skinnesliping er et tiltak som i utgangspunktet gjøres av vedlikeholdshensyn, men som også bidrar til at støynivået reduseres. Dette er særlig viktig innenfor tettbefolkede områder. I 2015 ble skinnesliping utført på ca 480 km spor (derav ca 138 km i Osloområdet som er særlig tett befolket) og på 91 sporveksler. I tillegg til Oslo-området er det også slipt i tettbygd strøk langs Bergensbanen (11 km i Hallingdalen) og langs Dovrebanen (partier på 5-6 km fra Støren til Trondheim). Jernbaneverket vurderer i sin kommende handlingsplan mot støy å bruke skinnesliping som et mer strategisk tiltak.