Naturmangfold

Mål Fotograf: Øystein Grue

Bidra til å redusere tapet av naturmangfold.

Etappemål Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

Status og aktiviteter

Jernbaneverket fortsatte i 2015 arbeidet med å kontrollere og redusere uønsket påvirkning på naturmangfold og vannmiljø i all sin virksomhet, fra planlegging, utbygging og drift/vedlikehold. På våre nettsider kan du lese mer vårt arbeid for å bevare naturmangfold.

Redusere konflikter med naturmangfold

Mange konflikter mellom naturmangfold og driftssatt jernbane er knyttet til bruk av plantevernmidler i sideterreng. Jernbaneverket vil redusere bruken av kjemiske plantevernmidler for å minske påvirkning på vannmiljø og naturmangfold.

Å sprøyte behovs- og målrettet er nøkkelen til å redusere forbruket av plantevernmiddel. Fra 2015 bruker Jernbane­verket et nytt, moderne tog for vegetasjons­kontroll i sporet. Med bl.a. optisk lesing av vegetasjon og forhåndsprogrammering av hensynsområder der det ikke skal sprøytes, oppnås en mer målrettet sprøyting i sporet. I 2015 er forbruket av plantevernmidlene glyfosat og fluroksypyr redusert med henholdsvis 47 % og 20 % sammenlignet med 2014-nivå.

Jernbaneverket lager også miljøtilpassede vedlikeholdsplaner for vegetasjonskontroll i sideterrenget. I 2015 ble en første versjon ferdigstilt for Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Dovre- og Raumabanen. I tillegg finnes planer for Nordlandsbanen, Bergensbanen, Rørosbanen, Trønderbanen og Sørlandsbanen. Planene inkluderer tilpasset skjøtsel for områder med verdifull natur, og hensynssoner for vann.

Du kan lese mer om vegetasjonskontroll på våre nettsider

Jernbaneverket følger kontinuerlig opp avbøtende tiltak i drift. Et eksempel er byggingen av ny stikkrenne mellom Ingedal og Berg for å ta hensyn til gyteplass for ørret. Et annet eksempel er oppfølgingstiltak etter at Jernbaneverket forringet en lokalitet med den prioriterte planten dragehode i forbindelse med vegetasjonsrydding i 2012 på Dovrebanen. For å styrke lokaliteten har det årlig blitt slått høyt gras og busker etter vekstsesongens avslutning og biomasse fjernet etter rydding.

Uønskede arter

I 2015 ble utvalgte fremmede, skadelige arter bekjempet, i hovedsak langs strekninger på Østlandet og Bergensbanen. Arbeidet utføres i samarbeid med kommuner og regionale samarbeidspartnere. I flere utbyggingsprosjekter har svartelistede arter blitt kartlagt for å hindre spredning ved videre gravearbeider.

Vannmiljø

Fokus på vannforvaltning og vannmiljø er stort utenfra. Jernbaneverket har avdekket en ganske begrenset mengde konflikter mellom vannmiljø og eksisterende anlegg. Det er likevel utfordringer med å oppfylle vannforskriftens krav til å opprettholde eller bedre tilstanden på vannforekomster.

Fysisk kompensasjon

I april 2015 ble det holdt erfaringsseminar om fysisk kompensasjon for natur i samferdselssektoren i regi av Statens vegvesen med bidrag fra Jernbaneverket og andre som er involvert i vurderinger om fysisk kompensasjon.

Jernbaneverket har valgt ut tre pilotprosjekter for vurdering av fysisk kompensasjon natur og dyrka jord: Dobbeltspor Sørli-Brumunddal, Ringeriksbanen og dobbeltspor Trondheim-Stjørdal.

For Sørli-Brumunddal er planprogram fastsatt med tre korridorer som alle vil berøre Åkersvika naturreservat. For å forberede arbeidet med å finne løsninger for Åkersvika, herunder vurderinger om kompensasjon, er det etablert prosess med miljøvernmyndighetene.

For Ringeriksbanen har det vært en egen prosess med å etablere et omforent beslutningsgrunnlag med hensyn til natur, kultur, miljø og landbruksinteresser, og det arbeides med å identifisere avbøtende og kompenserende tiltak for disse verdiene.

For dobbeltspor Trondheim-Stjørdal pågår konsekvensutredning. Fysisk kompensasjon antas å bli tema i KU eller i etterfølgende kommunedelplan.