Miljøarbeidet i 2015

I rapporteringsåret 2015 var Jernbaneverket aktivt involvert innen klima- og miljøområdet i strategiarbeidet mot ny Nasjonal Transportplan (NTP). Tverretatlige undergrupper innen ulike miljøfag utformet faglig grunnlagsmateriale til bruk i transportplanene. Resultatene av dette arbeidet vil bli videre benyttet framover i den langsiktige planleggingen av Jernbaneverkets miljøarbeid.

Jernbaneverket arbeider systematisk og målrettet for å forbedre internkontrollen innen ytre miljø i utbyggingsprosjekter og drift og vedlikehold. Faglig fokus i 2015 var bl.a. håndtering av avfall og kjemikalier, risikovurderinger og kontroll med utslipp. Videre ble det i 2015 etablert nye rapporterings- og kontrollrutiner, i tillegg til styrket fokus på avvikshåndteringsprosessen. Dette skal sikre at organisasjonen lærer og forbedrer seg etter uønskede hendelser. 

I artiklene i denne rapporten for 2015 kan du lese mer om status og aktiviteter innenfor ulike miljøtema. En oppsummering av nøkkeltall er gitt i tabellen i under (klikk på bildet av tabellen for å se den større).