Kulturminner

Foto: Magne FugelsøyMål

Transportetatene vil bidra til å redusere inngrep og nærføring til kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap ved å ta hensyn til disse verdiene ved planlegging, bygging og drift, samt ved å ivareta objektene i etatenes og Avinors verneplaner.

Transportetatene og Avinor har utarbeidet landsverneplaner hvor formålet er å verne et utvalg kulturminner som dokumenterer viktige deler av samferdselshistorien. Slike planer skal også danne grunnlag for forvaltning av transportetatenes egne kulturminner. Objektene i verneplanene vil bli ivaretatt, også objekter med ukjent eierskap, bl.a. ved å utarbeide forvaltningsplaner og skjøtselsplaner. Transportetatene vil være pådrivere for at også objekter som ikke er i statlig eie blir ivaretatt.

Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

Status og aktiviteter

Registrering av kulturminneobjekter i BaneData

Arbeidet med å merke fredede eller vernede objekter i vedlikeholdssystemet BaneData ble videreført i 2015. Arbeidet omfatter også nyregistreringer, hvor det i 2015 bl.a. er gjort en omfattende registrering av objekter langs Flekkefjordbanen. Disse objektene er lagt inn i Banedata.

Du kan lese mer om kulturminner på våre nettsider om miljø her.

Hensyn til kulturminner i prosjekter

Jernbaneverket gjennomfører tiltak for å verne kulturminner i anleggsfasen av utbyggings- og vedlikeholdsprosjekter gjennomfører. F.eks. ble det fredede vanntårnet på Rombak stasjon beskyttet under arbeidet med nytt kryssingsspor sommeren 2015. Det ble satt maksgrenser for rystelser i entreprisearbeidet, og rystelsesmålere ble satt opp for å overvåke at grenseverdier ikke ble overskredet. 

Fotograf: Njål Svingheim

Fredninger

Riksantikvaren fredet Flekkefjordbanen i 2015. Prosess for fredning av Gamle Vossebanen ble startet i 2014, og fredningsforskriften er varslet ferdig tidlig i 2016. Begge banene er omfattet av Jernbaneverkets Landsverneplan.

Jernbaneverkets forvaltningsplaner for fredede Tinnos- og Numedalsbanen ble forelagt Riksantikvaren i 2014. Det har i 2015 pågått en dialog med Riksantikvaren om omfanget av tiltak på Tinnosbanen, inkludert sikring av kontaktledningsnettet som ikke er stjålet.

Immateriell kulturarv

Jernbaneverket etterlever UNESCO-konvensjonen om vern av den immaterielle kulturarven ved å yte økonomisk og praktisk støtte til museumsjernbaner omfattet av Jernbaneverkets Landsverneplan. Tradisjonelle jernbanefag som damplokomotivfører og damplokomotivfyrbøter videreføres ved disse banene.