Klima

Fotograf: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Mål

Bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål.

Etappemål Nasjonal Transportplan 2014 – 2023

Jernbanetransport har lite arealbehov og utslipp per transportert enhet sammenliknet med vegtransporten. Det er derfor en overordnet strategi å få overført mer transport til jernbanen der den har sine fortrinn. På sammen måte som for andre transportmidler skal klimahensynet legges til grunn for virksomheten til Jernbaneverket og i den overordnede planleggingen av jernbaneinfrastruktursystemet.

Prioritering i Tildelingsbrevet 2015


 

Status og aktiviteter

Jernbanens viktigste bidrag til å redusere klimagassutslippene er overføring av person- og godstransport fra vei og fly til elektrisk jernbane. Hvis de reisene som i dag gjennomføres med jernbane i stedet hadde vært gjort med privatbil, buss, lastebil og fly hadde de norske klimagassutslippene vært flere hundre tusen tonn høyere enn i dag. Transportetatene samarbeider om å dokumentere slike overføringseffekter.

For mer informasjon kan du også se våre faste nettsider om klima.

Fotograf: Øystein Grue, Jernbaneverket

Klimagassutslipp fra drift og vedlikehold av jernbanen

Jernbaneverkets direkte utslipp av klimagasser fra drift ligger på om lag 9 000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Kilder til direkte utslipp hos Jernbaneverket er anleggsmaskiner, dieseldrevne arbeidstog, tjenestereiser med bil og fyringsolje. Utslipp fra utbyggingsprosjekter er ikke medregnet her da dette rapporteres av de entreprenører som utfører arbeid ved anleggene. Klimagassutslipp fra utbyggingen av større prosjekter blir anslått i forbindelse med Nasjonal Transportplan (se avsnitt om Budsjetter for klimagassutslipp fra utbyggingsprosjekter).

Indirekte utslipp fra flyreiser for Jernbaneverkets ansatte utgjorde ca . 1200 tonn CO2-ekv., og innkjøp av elektrisitet utgjorde om lag 13 000 tonn CO2-ekv. gitt nordisk strømmiks. 

Jernbaneverket kjøper opprinnelsesgarantier for hele togsektorens elektrisitetsforbruk, inkludert strøm levert til togframføring.

Klimagassutslipp fra togframføring

Direkte utslipp fra dieseltog er totalt i størrelsesorden 46 000 tonn CO2- ekvivalenter i 2015. Indirekte utslipp fra innkjøpt elektrisitet til togframføring er om lag 55 000 tonn CO2- ekv. gitt nordisk strømmiks for høyspenning. For mer detaljer om utslipp fra togframføring vises til togselskapenes egen rapportering.

Arbeid med elektrifisering

I 2015 ble persontogene på Bratsbergbanen mellom Porsgrunn og Notodden igjen elektrisk drevne, noe som er med på å redusere klimagassutslippene fra persontrafikken. Trønderbanen- og Meråkerbanen er planlagt elektrifisert og utslippene kan dermed bli ytterligere redusert. Høsten 2015 publiserte Jernbaneverket utredningen «Strategi for driftsform på ikke-elektrifiserte baner» som gir anbefalinger om alternative driftsformer på de banestrekningene som ikke er elektrifisert i dag.

Energieffektivisering og utfasing av oljefyr

Energieffektivisering i Jernbaneverket foregår i henhold til handlingsplan som gir retning og prioritering for dette arbeidet. For mer informasjon om effektivisering av elektrisitetsforbruk i drift se egen artikkel om Energiforbruk i infrastruktur. Inkludert i dette arbeidet er plan for utfasing av oljefyr som i tillegg til å være et energieffektiviseringstiltak også er et klimatiltak. Status for utfasing av oljefyr i 2015 har vært kartlegge lokasjoner med oljefyr, vurdere valg av ny energikilde og lage plan for utfasing. Ingen anlegg er utfaset i 2015.

Budsjetter for klimagassutslipp fra utbyggingsprosjekter

Jernbaneverket har fått etablert budsjetter for klimagassutslipp fra flere prosjekter, herunder Venjar-Sørli, Nykirke-Barkåker og ulike linjevalg mellom Tønsberg-Skien. Ettersom utslippene av klimagassutslipp fra bygging av ny jernbane beregnes som livsløpsutslipp, der produkter er en hovedkilde, er det ikke hensiktsmessig å rapportere disse utslippene på årlig basis. Det å lage budsjetter for prosjekter er desto mer informativt for å synliggjøre forskjellene i utslipp ved valg av ulike traseer. Regnskap for prosjektene gir viktige korrektiver til fremtidige budsjettering og gjør at det blir enklere å stille krav til materialer med lave utslipp fra produksjonen. Ambisiøse mål om reduserte utslipp fra bygging, drift og vedlikehold av infrastrukturen følger som en del av Nasjonal transportplan.