Forurenset grunn

Foto: Stig Herjuaune

Mål 

Alle banestrekninger skal ha ferdigstilt opprydning av forurensning og avfall senest i 2017. 

Jernbaneverkets Mål og innsatsområder 2014-2017

Status og aktiviteter

Opprydding av forurenset grunn og avfall er et innsatsområde i Jernbaneverket i 2014-17. Samtlige baneområder har i 2015 fortsatt arbeidet med kartlegging og opprydding av forurenset grunn. Det systematiske og omfattende kartleggingsarbeidet av forurenset grunn som startet opp i 2014 ble videreført ved stasjonene Otta, Støren, Levanger og Hønefoss i 2015. På Hokksund stasjon ble det gjennomført utvidede undersøkelser i 2015 som avdekket nedgravde kreosotsviller og kreosotolje. Arbeidet inngår i et prosjekt for helhetlig kartlegging og opprydding av forurenset grunn, og vil fortsette ut perioden. Oversikten vil gi Jernbaneverket svært verdifull informasjon i planleggingen av videre arbeider, samt bidra til å redusere forurensning fra pågående vedlikeholds- og utbyggingsarbeider.

I Jernbaneverkets utbyggingsprosjekter gjøres geo- og miljøtekniske undersøkelser av grunnen som del av tidligfase planlegging. Forurenset grunn håndteres før byggestart i henhold til regelverk, noe som i de fleste tilfeller innebærer levering av forurensede masser til godkjent mottak. Det gjøres også forebyggende tiltak for å hindre ny forurensning, både i drift og i byggeprosjekter. 

Du kan lese mer om vårt arbeid mot utslipp på våre nettsider om miljø her.