Energiforbruk infrastruktur

Fotograf: Øystein Grue, Jernbaneverket

Mål

Jernbaneverket setter som mål at energibruken effektiviseres med 21,2 GWh innen utgangen av 2017, hvorav 10 GWh er reduksjon i tap ved omforming av energi til togfremdrift og 11,2 GWh er effektiviseringstiltak for infrastruktur.

Innen utgangen av 2017 bør all oppvarming basert på fossilt brensel være erstattet av fornybare oppvarmingsløsninger, i henhold til Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk.

Fra Jernbaneverkets Handlingsplan for energieffektivisering 2014 – 2017

 

Status og aktiviteter

Drift og vedlikehold av infrastrukturen hadde i 2015 et forbruk på om lag 99,9 GWh elektrisitet.

Øvrig energiforbruk inkluderer hovedsakelig diesel til arbeidsmaskiner, tilsvarende 15,9 GWh, og fyringsolje til oppvarming av areal på 2,1 GWh. Utbyggingsprosjektene er ikke inkludert fordi forbruket registreres på entreprenører som utfører anleggsarbeidet.

Jernbaneverket rapporterer innkjøp av bensin og diesel i forbindelse med sentral leieavtale av tjenestebiler. Det totale forbruket av diesel og bensin for tjenestebiler var i 2015 på 14,9 GWh.

I tillegg kommer et energitap på 92,2 GWh i forbindelse med distribusjon og omforming av elektrisitet til togframføring. Se egen artikkel for informasjon om energiforbruk til togframføring.

Energiforbruket er regnet om til klimagassutslipp i egen artikkel om klima.

Du kan også lese mer om energiforbruk i Jernbaneverket på våre nettsider.

Effektiviseringstiltak i drift av infrastruktur

Jernbaneverket gjennomførte en rekke energieffektiviseringstiltak i drift av infrastrukturen i 2015, i henhold til Handlingsplan for energieffektivisering 2014-2017. Dette gjelder i hovedsak regulering av uregulert sporvekselvarme. Det er montert regulering av sporvekselvarme for 22 uregulerte sporveksler. I tillegg er det utført en rekke totalfornyelser av sporveksler som også fører til at uregulerte sporveksler blir regulert. Regulering reduserer energiforbruket til oppvarming av sporveksel med omlag 40-50 %. Jernbaneverket har også etablert et toppsystem for overvåking av sporvekselvarme (Genesis) og pr 31.12.2015 var 94 gruppeskap og 311 veksler overvåket via Genesis.

For én lokasjon er det montert snøkost og isolering av sporvekselvarme.

Arbeidet med anskaffelse og implementering av energioppfølgingssystem (EOS) for JBV ble satt i gang i 2015. EOS vil føre til reduksjon i elforbruk i vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen og dermed indirekte bidra til kutt i CO2-utslipp.

Jernbaneverket mottar støtte fra Enova for gjennomføring av energieffektivisering og energimålet i perioden 2014 til 2017 er 8,7 GWh.

Utfasing av oljefyr som grunnlast er også et energieffektiviseringstiltak, i tillegg til å redusere direkte klimagassutslipp. I 2015 har man kartlagt lokasjoner med oljefyr, vurdert valg av ny energikilde og laget plan for utfasing. Ingen anlegg er utfaset i 2015.

Redusere tap og effektivisere forbruk i togframføring

Jernbaneverket jobber også med løsninger som kan redusere tap i infrastrukturen for strømforsyning til togtrafikken og effektivisere forbruk til togframføring.

I 2015 har man bl.a. fortsatt arbeidet med løsninger som kan redusere tomgangstapene i roterende omformere. I dag kjøres omformerne etter en fast kjøreplan der det er lagt inn store marginer for å sikre at det til enhver tid er nok antall omformere i drift for å levere tilstrekkelig effekt til togtrafikken. Det ene delprosjektet ser på start-stopp automatikk slik at en automatisk kan tilpasse antallet omformere i drift i forhold til behovet. Det andre delprosjektet ser på strømbegrensning for bedre håndtering av ekstreme belastningstopper i effekt.

Samarbeidsorganisasjonen Eress, som Jernbaneverket har vært hjernen bak og tatt initiativ til, fikk i 2015 sin syvende partner med nederlandske Vivens. Eress samarbeider om Erex-systemet, et system som avregner og fakturerer tog for faktisk energiforbruk på tog. Dette gir incentiver for energiøkonomisk togframføring, og er en viktig del av Jernbaneverkets energieffektiviseringsarbeid.