Dyrepåkjørsler

 Fotograf: Øystein Grue, Jernbaneverket

Mål

Antall dyrepåkjørsler skal reduseres til maks 1400 i 2017.

Jernbanebaneverkets Mål og innsatsområder 2014-2017

Status og aktiviteter 

Jernbaneverket ser alvorlig på de mange dyrepåkjørsler som er et problem både for dyrevelferd, næringsaktører og togtrafikken. Det jobbes kontinuerlig med å finne gode løsninger for å redusere påkjørsler.

Antall dyr påkjørt av tog 2010 - 2015

Det ble registrert 1 915 påkjørte dyr i 2015 (tall pr. mars 2016). Dette er noe over målet for 2015, og flere enn i 2014, men på gjennomsnittet for de ti siste år. Dyrepåkjørsler avhenger av en rekke faktorer som varierer med årene, bl.a. temperatur, snødybde og bestandstetthet. Av de påkjørte dyrene er 610 elg, 449 tamrein, 292 rådyr og 309 sau.


Kartet under illustrer hyppighet av dyrepåkjørsler fordelt på de ulike strekningene (klikk på kartutsnitt for å se hele kartet i pdf).

 


Tiltak etter handlingsplan mot dyrepåkjørsler

Jernbaneverkets tilnærming til tiltak mot dyrepåkjørsler er risiko- og faktabasert. Jernbaneverket prioriterer tiltak på strekninger med særlig høyt antall påkjørsler, og der det er etablert samarbeidsprosjekter mellom Jernbaneverket og lokale myndigheter og/eller grunneiere.

Vegetasjonsrydding er det tiltaket som er dokumentert å ha best effekt for å redusere påkjørsler av elg. Det er ryddet etter plan på flere banestrekninger. Øvrige tiltak i 2015 inkluderer tilskudd til fôring av dyr og til bruk av helikopter ved innsamling, vedlikehold og oppsett av gjerder, deltakelse i samarbeidsforum med reinbeitedistriktene og endrede rutiner for erstatning til dyreeiere.
Du kan også lese mer på våre nettsider om vårt arbeid for å forebygge dyrepåkjørsler.

Samarbeid og FoU-prosjekt for bedre kunnskapsgrunnlag

Det arbeides med å framskaffe erfaringsgrunnlag for ulike typer tiltak for å forebygge dyrepåkjørsler, i egen regi og i samarbeid med Statens vegvesen. I tillegg samarbeider Jernbaneverket med Statens vegvesen og Miljødirektoratet om samordning og visning av dyrepåkjørseldata og gjennomførte tiltak langs jernbane og vei.

En større analyse om dyrepåkjørsler langs sporet og effekt av iverksatte tiltak ble gjennomført i 2014-2015 av Norsk institutt for naturforskning (NINA). Analysen som ble ferdigstilt mai 2015 gir økt kunnskap om hva som forårsaker konsentrasjoner av dyrepåkjørsler langs sporet, deriblant effekten av viltgjerde som tiltak mot tamreinpåkjørsler på Saltfjellet. Samtidig gir NINA-rapporten grunnlag for en erkjennelse om at vi fortsatt har for lite kunnskap om hvilke tiltak som kan redusere antall reinpåkjørsler. For å finne ut mer om dette skal Jernbaneverket gjennomføre et nytt FoU-prosjekt i 2016 som skal fokusere spesielt på tamrein langs Nordlandsbanen. Rapporten fra NINA kan lastes ned i sin helhet her.