Jernbanestatistikk 2013

Jernbaneverket har nå gjeve ut den offisielle statistikken for 2013. Statistikken inneheld ei rad tabellar og grafar som syner status for jernbanen i Norge.

Jernbanestatistikk 2013 inneheld både eit oversyn over tekniske og økonomiske tilhøve som omkjem infrastrukturen, og data for person- og godstrafikken. Jernbaneverket har lagt vekt på å syne utveklinga over fleire år innanfor områder som trafikk, miljø og uønska hendingar. Statistikken syner og økonomiske nøkkeltall for drift og vedlikehald av infrastrukturen og investeringar.