Organisasjon og ledelse

Vi er organisert i fem divisjoner med ansvar for hver sine virkeområder og fire konsernstaber med fagansvar på tvers av divisjonene.

Divisjonene har ansvar for utføring og leveranser innen sine virkeområder:

  • Utbygging har ansvar for å planlegge og gjennomføre prosjekter knyttet til ny infrastruktur.
  • Infrastruktur har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold, samt investeringsprosjekter knyttet til forbedring av eksisterende infrastruktur.
  • Kunde- og trafikk har ansvar for den operative trafikkstyringen, operasjonell ruteplan, avtaler med togoperatører og informasjon til de reisende.
  • Eiendom har ansvar for å forvalte og utvikle eiendommene i foretaket.
  • Digitalisering- og teknologi har ansvar for utvikling og leveranser innen digitalisering og teknologi til hele foretaket.

Konsernstabene har overordnet ansvar for mål og strategier, rammeverk og styrende dokumenter innen sine fagområder på tvers av divisjonene.