Strategi mot 2025: Et framoverlent Bane NOR

Bane NOR er inne i en ny strategiperiode. Med «Et framoverlent Bane NOR», som vi har kalt den nye strategien, setter vi retning for hvor vi skal være i 2025, og for hvordan vi skal komme dit.

Strategien innebærer både en ekstra motivasjon og en ekstra forpliktelse. Motivasjonen ligger i at verdien vi skal levere fra Bane NOR er avgjørende for et bærekraftig samfunn. Forpliktelsen ligger i at vi må utvikle oss videre på en rekke områder for å levere denne verdien. Endringsreisen vi er i gang med i Bane NOR skal skyte ytterligere fart og vi må gå sammen om å ta de neste stegene i et enda raskere tempo. Sikkerhet ligger som et fundament i alt vi gjør og verdiene våre styrer hvordan vi opptrer overfor hverandre og de rundt oss.

Vår visjon: Mer på skinner setter mindre spor

Dette er vår nye visjon i Bane NOR: Mer på skinner setter mindre spor. Hva betyr dette? Det betyr ganske enkelt at Bane NOR er bærekraft. Jo flere som velger tog i stedet for bil, og jo mer gods som blir fraktet med tog i stedet for på veien, jo mer bærekraftig blir samfunnet. Det er bra for klimaet, vi sparer verdifullt areal, det blir mindre trengsel og trafikken blir sikrere. Vi i Bane NOR har en unik rolle og et viktig oppdrag for å få dette til å skje.  Framover skal vi drives og inspireres av at mer jernbane bidrar til at transport setter mindre spor. Det er det strategien dypest sett handler om.

Effektområder – hva vi skal oppnå

Strategien vår er to-delt. På den ene siden fokuserer vi på samfunnsoppdraget, hva vi skal oppnå og hvilke effekter dette vil gi. Vi har definert tre effektområder.

  1. «Mer jernbane for pengene» innebærer at vi skal redusere utbyggingskostnadene våre og disse skal være mer forutsigbare. Vi skal få til mer effektivt drift og vedlikehold gjennom en sikker, lønnsom og smart tilnærming. I tillegg har vi et mål om å bli mer selvforsynte gjennom å øke inntektene våre.

  2. Med «kunden i sentrum» skal vi gi riktig, lik, rask og nyttig trafikkinformasjon til både de som reiser og til togselskapene. Stasjonene våre skal være attraktive og vi skal bidra til at både ventetid og reisetid kan utnyttes bedre og oppleves kortere. Kundene skal oppleve at vi lytter til og involverer dem i våre beslutninger, slik at deres utfordringer blir løst. Slik skal vi bli en enda bedre partner for togoperatørene og sette sluttkunden – passasjeren – mer i sentrum.

  3. Vi skal bidra enda mer til en «bærekraftig samfunnsutvikling» i Norge og vise at vi er en del av løsningen. Vi skal øke jernbanens konkurransekraft slik at en større andel av transporten i Norge vil gå på jernbanen. Vi skal styrke utviklingen av knutepunkt og sømløse reiser. Vi skal også øke kunnskapen om Bane NOR og om jernbanens miljøfortrinn.

Strategiske temaer – hvordan vi skal oppnå effektene

Så er vi også veldig opptatt av hvordan vi skal få dette til gjennom vårt daglige arbeid og da konsentrerer vi oss om tre utvalgte områder som vi kaller strategiske temaer.

  1. «Økt markedsorientering» handler om å dekke kundenes behov og betyr at vi skal hjelpe kundene våre til å nå sine mål. Vi vet at når kundene lykkes, da lykkes vi også. Vi skal forstå hva kundene ønsker seg og tilpasse våre løsninger og tjenester etter dette. Vi skal tilby god mobildekning og gjøre det mulig å utnytte reisetiden effektivt. Vi skal bli bedre til virkelig å forstå og samarbeide med kundene våre.

  2. Skal vi nå visjonen må vi også «jobbe på nye måter». Vi skal aktivt søke mer effektive måter å få jobben gjort på.​ Vi skal være teknologioptimister og utforske enda flere muligheter og samarbeide med andre om utvikling av teknologiske løsninger. Med digitaliseringen av jernbanen vil vi standardisere trafikkstyringen, styrke vedlikeholdet og øke driftsstabiliteten.

  3. Vi skal «øke gjennomføringskraften». For å sikre at vi får ting gjort, til rett tid og på beste måte, skal vi styrke oss på strategiske og framvoksende kompetanseområder som samfunnsøkonomisk analyse, porteføljestyring, digitalisering og maskinlæring. Vi skal bli en datadrevet organisasjon og bruke automatiserte prosesser der det er hensiktsmessig. Vi skal ta smartere og raskere beslutninger basert på bedre innsikt og dele enda mer data internt og i jernbanesektoren enn det vi gjør i dag.