Strategi

Vår strategi understøtter en visjon om vekst for jernbanen.

Bane NORs samfunnsoppdrag er å utvikle, bygge, drifte og forvalte det nasjonale jernbanenettet. Gjennom en trygg, kundevennlig, tilgjengelig og effektiv jernbaneinfrastruktur skal vi legge grunnlaget for trafikkvekst gjennom gode knutepunkt. Med utgangspunkt i samfunnsoppdraget har vi valgt vår strategiske retning.

Visjon

Norge på skinner er vår visjon og gir en overordnet retning for konsernet. Visjonen uttrykker en ambisjon om vekst for jernbanen, en punktlig og driftsstabil jernbane, samt peker videre på vår samfunnsrolle.

Strategiske hovedtema

Tre strategiske hovedtema understøtter visjonen; mer for pengene, kunden i sentrum og fremtidsrettet samfunnsaktør. Sikkerhet- og beredskap er en gjennomgående prioritering for all aktivitet i foretaket. De tre strategiske temaene, sammen med sikkerhets- og beredskapsarbeidet utgjør, ønsket langsiktig utvikling for Bane NOR.

Mer for pengene

Bane NOR skal være et forretningsorientert foretak som kontinuerlig forbedrer ressursbruken i alle prosesser. Effektivisering skal skje gjennom styrket produktivitet, standardisering og modernisering. Vi skal sikre kostnadsoptimale løsninger i prosjektene, og gjennom rett kontraktsstrategi og gode anskaffelser sikre velfungerende konkurranse i entreprenør- og leverandørmarkedet om oppdrag. Videre skal reduksjon av vedlikeholdsetterslep og prediktivt vedlikehold prioriteres for å få økt kvalitet og forutsigbarhet i jernbaneinfrastrukturen. Et stadig mer produktivt Bane NOR vil frigjøre ressurser slik at samfunnet får mer for pengene.

Kunden i sentrum

Bane NOR leverer tjenester til togoperatører, reisende, samlaster/lasteeier og andre kunder. Vi setter kunden i sentrum ved å utvikle tjenester som sikrer høy tilfredshet. En punktlig og driftsstabil jernbane er den viktigste driveren for kundetilfredshet. Vi skal tilby jernbaneinfrastruktur som tilrettelegger for økt punktlighet og regularitet. Med en sterk kundeorientering i all utvikling skal vi lykkes med å legge til rette for økt attraktivitet og trafikkvekst til jernbanen.

Fremtidsrettet samfunnsaktør

Vi skal være en tydelig aktør innen jernbanesektoren som fremmer langsiktige sektormål. Med attraktive og klimavennlige infrastrukturløsninger skal vi bidra til et modalskift fra vei til bane. Kundeorienterte løsninger, god kommunikasjon og tilrettelegging, høy driftsstabilitet, effektive ruteplaner og gode knutepunkt vil være viktige virkemiddel for å drive økt trafikk. Vi skal aktivt indentifisere behov for vedlikehold og utbygging av infrastruktur, samt ta rollen som Norges ledende utvikler av kollektivknutepunkt. Videre skal vi arbeide mot en stadig digitalisering av jernbanen, samt å levere miljøeffektive løsninger i tett samarbeid med leverandørmarkedet og kundene. Ved at vi opptrer som en fremtidsrettet samfunnsaktør legges det til rette for en bærekraftig trafikkvekst til jernbanen. 

Europas sikreste jernbane

Bane NOR skal levere et sikkert transportsystem, og har et mål om å levere Europas sikreste jernbane. Vi skal forsterke og videreutvikle sikkerhets- og beredskapsarbeidet mot en nullvisjon.

Verdier

Åpen, respektfull, engasjert og nytenkende er Bane NORs verdier. Disse setter retning for vår adferd.