Klimatilpasning

For Bane NOR handler klimatilpasning om å gjøre jernbanens infrastruktur mer robust slik at den bedre tåler ekstremvær og hendelser som utløses av dette.

Fokusområder

Bane NOR arbeider aktivt med metoder for å overvåke, håndtere og redusere de negative konsekvensene av ekstremvær, og dermed bedre sikkerheten på jernbanen. 

Rassikring på Ofotbanen. Foto: Njål Svingheim.

Muligheter og utfordringer

Hendelser forårsaket av økende ekstremvær er kostbare og risikofylte, og det er satt ekstra fokus på dette arbeidet som del av Samferdselsdepartementets strategi for samfunnssikkerhet. Klimahendelser påvirker jernbanesikkerheten og oppetid, og kan ha alvorlige konsekvenser både for jernbanetrafikken og miljøet. Bane NOR arbeider derfor systematisk og målrettet for å håndtere kommende klimaendringer.

Ved eksisterende infrastruktur kartlegges flom- og skredfare, og forebyggende tiltak gjennomføres langs risikofylte strekninger. Bane NOR har også innført bedre varslings- og beredskapsrutiner mot ekstremvær. For nye bygninger og traséer håndteres hensyn til mulig kommende værrelaterte hendelser som del av ordinær planlegging og bygging i tråd med dagens regelverk og krav til dimensjonering.

Terrenginngrep nær jernbaneinfrastruktur, slik som bygging av skogsbilveier, endring av vannveier etc., kan innebære økt risiko for ras og utgliding. Det er Bane NORs ansvar å sikre infrastruktur mot flom og skred, med hensikt å minske fare for skade på infrastrukturen. Dette forutsetter også lokalt samarbeid med myndigheter og naboer, samt at tilgrensende grunneiere tilsvarende overvåker sine anlegg og inspiserer grøfter og stikkrenner jevnlig for å sikre at disse fungerer tilfredsstillende.

Mål og resultater

Klimatilpasning omfattes av nasjonale miljømål, og inngår som fokusområde for samferdselssektoren i gjeldende Nasjonal Transportplan.

  • Nasjonalt miljømål 5.6: Politisk mål om at samfunnet skal førebuast på og tilpassast til klimaendringane.

Bane NORs ambisjon er å støtte opp under nasjonale miljømål og arbeide for å forebygge klimaendringer og tilpasse jernbaneinfrastruktur til kommende klimaendringer.

Bane NOR arbeider per i dag med å etablere nøkkeltall som kan vise utviklingen innen klimatilpasning, og vil fremover publisere disse resultatene når de foreligger.