Klimatilpasning

Jernbanen i Norge har de senere år opplevd en økende mengde flom og skred med påfølgende ødeleggelse av jernbaneinfrastrukturen. Klimatilpasning handler derfor først og fremst om å gjøre jernbanen mer robust slik at den bedre tåler og overstår ekstremvær og hendelser som utløses av dette.

Videre arbeider Bane NOR aktivt med metoder for å overvåke, håndtere og redusere de negative konsekvensene av ekstremvær, og dermed bedre sikkerheten på jernbanen. 

Muligheter og utfordringer

Hendelser forårsaket av økende ekstremvær er kostbare og risikofylte, og det er satt ekstra fokus på dette arbeidet som del av Samferdselsdepartementets strategi for samfunnssikkerhet. Klimahendelser påvirker jernbanesikkerheten og oppetid, og kan ha alvorlige konsekvenser både for jernbanetrafikken og miljøet. Bane NOR arbeider derfor systematisk og målrettet for å håndtere kommende klimaendringer.

Ved eksisterende infrastruktur kartlegges flom- og skredfare, og forebyggende tiltak gjennomføres langs risikofylte strekninger. Bane NOR har også innført bedre varslings- og beredskapsrutiner mot ekstremvær. For nye bygninger og traséer håndteres hensyn til mulig kommende værrelaterte hendelser som del av ordinær planlegging og bygging i tråd med dagens regelverk og krav til dimensjonering.

Terrenginngrep nær jernbaneinfrastruktur, slik som bygging av skogsbilveier, endring av vannveier etc., kan innebære økt risiko for ras og utgliding. Det er Bane NORs ansvar å sikre infrastruktur mot flom og skred, med hensikt å minske fare for skade på infrastrukturen. Dette forutsetter også lokalt samarbeid med myndigheter og naboer, samt at tilgrensende grunneiere tilsvarende overvåker sine anlegg og inspiserer grøfter og stikkrenner jevnlig for å sikre at disse fungerer tilfredsstillende.

Mål og resultater

Klimatilpasning av jernbaneanlegg omfattes av nasjonale miljømål, og inngår som fokusområde for samferdselssektoren i gjeldende Nasjonal Transportplan. Det er foreløpig ikke satt spesifikke mål for jernbanen, men Bane NOR forholder seg til de nasjonale miljømålene og dokumenterer løpende status og tiltak som del av årlig rapportering til Samferdselsdepartementet og Miljødirektoratet.

Bane NORs ambisjon er å støtte opp under nasjonale miljømål og arbeide for å forebygge klimaendringer og tilpasse jernbaneinfrastruktur til kommende klimaendringer.

Bane NORs prosjekter etablerer egne miljøoppfølgingsplaner der planlagt hensyn til klima og dimensjonering beskrives.

Bane NOR arbeider per i dag med å etablere nøkkeltall som kan vise utviklingen innen klimatilpasning, og vil fremover publisere disse resultatene når de foreligger.

Lenker: