Utslipp, avfall og forurensning

Jernbanen er i dag en lite forurensende transportform. For oss er forurensning fra tidligere tiders drift den største utfordringen, og dette krever kostbare tiltak som vil ta tid å rydde opp i.

 Overføring av transport fra bil til tog bedrer luftkvaliteten. Illustrasonsfoto: Øystein Grue

Pågående moderniseringsaktiviteter vil gradvis begrense bruk av skadelige stoffer og gi bedret utslippskontroll, mens plastforsøpling er et økende problem.

Muligheter og utfordringer

Togdrift gir lite forurensende utslipp til luft, og overføring av transporttjenester fra vei, sjø og luft til jernbane vil i seg selv bedre luftkvaliteten. Vår innsats når det gjelder luftkvalitet begrenser seg derfor til å utfase diesel- og bensindrevne kjøretøy og anleggsmaskiner som benyttes til drift og vedlikehold. Videre ønsker vi å ta målsetningen i Nasjonal transportplan (NTP) om fossilfrie anleggsplasser videre til også å gjelde drifts- og vedlikeholdsaktiviteter.

Utslipp av miljøskadelige kjemikalier skal under normale omstendigheter ikke forekomme fra ordinære utbyggings- eller driftsaktiviteter, og vi forholder oss til gjeldende lovgivning på området. Modernisering av infrastrukturen og maskinelt utstyr og strengere utslippskontroll på driftsanlegg vil også bidra positivt ved å forhindre ukontrollert eller diffus forurensning.

Forurensning til grunn og vann kan stamme fra eldre tiders forurensing som allerede er tilført grunn og fyllinger. Slik forurensning kan lekke gradvis ut, eller mobiliseres gjennom ras og utglidinger. For å forhindre spredning av grunnforurensning, ønsker vi å sanere og/eller sikre all påvist forurenset grunn. Dette avhenger av at vi får øremerket midler til dette, da vi ikke er økonomisk ansvarlig for grunnforurensning som oppsto før 2017.

Gjennom opprydding og modernisering av jernbaneanlegg, oppstår det mye avfall som ikke er direkte knyttet til dagens drift. Mye av dette må håndteres særskilt fordi det inneholder elektronikk eller farlige stoffer. På grunn av denne situasjonen forventes det at mengden avfall fra våre drift- og vedlikeholdsaktiviteter vil øke framover, noe som er en ønsket situasjon. Vi leverer avfall til avfallsaktører med tillatelse til å håndtere dette, og vil framover ha større mulighet til å publisere detaljerte avfallsregnskap. Når det gjelder bygge- og anleggsplasser følger vi beste praksis for avfallshåndtering, og har målsetning om høyest mulig sorteringsgrad.

Det er økende fokus på plastforsøpling i naturen og havområdene, og vi erkjenner del av slik påvirkning gjennom deponering av plastbefengt sprengstein, plastforurensede masser og flygeavfall fra anlegg. Vi stiller nå krav til å ha kontroll på avfall og plast, og arbeider for å bedre de interne rutinene for å forhindre spredning av plast i naturen.

Mål og resultater

Forurensning fra jernbaneanlegg omfattes av nasjonale miljømål, og ren luft inngår som etappemål for samferdselssektoren i gjeldende Nasjonale Transportplan.

  • Nasjonalt miljømål 4.1: Forureining skal ikkje skade helse og miljø.
  • Nasjonalt miljømål 4.2: Utslepp av helse- og miljøfarlege stoff skal stansast
  • Nasjonalt miljømål 4.3: Veksten i mengda avfall skal vere vesentleg lågare enn den økonomiske veksten, og ressursane i avfallet utnyttast best mogeleg gjennom materialgjenvinning og energiutnytting.
  • Nasjonalt miljømål 4.4: Å sikre trygg luft. Basert på dagens kunnskapsstatus blir følgjande nivå sett på som trygg luft: - Årsmiddel PM10: 20 μg/m3 - Årsmiddel PM2,5: 8 μg/m3 - Årsmiddel NO2: 40 μg/m3

Vår ambisjon er å støtte opp under nasjonale miljømål og arbeide for å redusere spredning av miljøskadelige stoffer fra jernbaneanlegg.

Utslipp av helse og miljøfarlige stoffer (prioritetslisten)

Vi benytter ikke stoffer i prioritetslisten til ordinær drift.

Luftforurensning

Vår andel av luftforurensningen i de store byene er neglisjerbar siden det meste av jernbanen er elektrifisert.

Avfall

Per i dag har vi ikke tall på generert avfall utover avfall fra byggeprosjekter og farlig avfall. Framover forventes bedret avfallsstatistikk basert på levert mengde til avfallsaktør.

Målsetning om mer enn 80 % kildesortering på byggeplass er oppnådd.

Grunnforurensning

Vi har kartlagt kjente, ikke ferdig sanerte forekomster av grunnforurensning fra de tidligere Jernbaneverk-eiendommene. Kartleggingen viser 257 lokaliteter, hvorav 48 er identifisert som så alvorlige at de krever tiltak. Erfaringer viser at det finnes flere lokaliteter med forurensning, noe som bekreftes av grunnundersøkelser som gjennomføres i forbindelse med pågående prosjekter og tiltak. Foreløpig er ingen nye opprydningstiltak vedtatt eller finansiert.