Støy og vibrasjoner

Jernbanen står for en liten andel av den totale støybelastningen i Norge, og vi som anleggseier, oppfyller vår andel av nasjonale miljømål for støy.

Mye av jernbanestøyen stammer fra kontakt mellom hjul og skinner. Illustrasjonsfoto: Øystein Grue

Vi jobber langsiktig og strategisk for å forebygge og redusere støy og vibrasjoner generelt. En god dialog med naboer og berørte parter er viktig for oss i støyarbeidet.

Muligheter og utfordringer

Jernbanen har oppfylt sin andel av nasjonale mål for støy, og arbeider kontinuerlig for å innfri støykravene til innendørs støy som følge av forurensningsforskriftens kapittel 5. Det er primært trafikkøkning i bynære områder som gir økt støyplage. Når det gjelder den opplevde støyen fra jernbanen er det mange faktorer som påvirker utviklingen, og aksepten i samfunnet endres over tid og etter bosettingsmønster. Derfor må arbeidet med å forebygge støy fra jernbane angripes i et helhetlig og langsiktig perspektiv, og sees i sammenheng med den lokale by- og arealplanleggingen.

Framover forventes bedre kvalitet på infrastruktur og rullende materiell, noe som vil gi redusert støy fra jernbane generelt. Samtidig vil en økning i trafikkmengden gi økt støybelastning. Hovedutfordringen for oss som infrastruktureier, er derfor å balansere hensynet til ønsket trafikkøkning med nasjonale målsettinger innen støy, og arbeide i et langsiktig perspektiv for kostnadseffektive støyreduserende tiltak til beste for samfunnet.

Vi har utformet en vedlikeholdsstrategi der det tas hensyn til støy. Det er knyttet betydelig besparelser til å satse på kilderettede tiltak (dvs. tiltak på infrastruktur og rullende materiell) fremfor støyskjerming og fasadeisolering. Slike tiltak krever imidlertid samhandling i hele jernbanesektoren, da vi ikke har råderett over alle virkemidlene. Eksempelvis ligger vedlikehold av rullende materiell og anskaffelse av tog, som står for mange av punktkildene til støy fra jernbanen, utenfor vårt ansvarsområde.

De viktigste støyrelaterte tiltakene vi gjennomfører, er god planlegging av nye traséer og knutepunkt for å unngå framtidig økning i støyplage. Vi utreder støysituasjonen ved planlagt trafikk for alle utbyggingsprosjekter, og planlegger forebyggende tiltak for å sikre forsvarlig støyhåndtering. Støyberegninger fra utbyggingsprosjekter finner du som del av prosjektenes utredninger på våre prosjektsider.

Vi utfører mange utbygging- og vedlikeholdsprosjekter som medfører støyende arbeid. Utvidet bruk av nattarbeid gir også støy på særlig følsomme tider av døgnet. Anleggsstøy blir regulert gjennom retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 og lokale forskrifter. Vi følger opp at støykrav for utbyggingsaktiviteter overholdes, og at det etableres tilfredsstillende dialog med naboer og berørte parter under anleggsarbeider.

Mål og resultater

Støy fra jernbane omfattes av nasjonale miljømål innen forurensning, og inngår som etappemål for samferdselssektoren i gjeldende Nasjonale Transportplan.

  • Nasjonalt miljømål 4.5: Støyplager skal reduserast med 10 prosent innan 2020 i forhold til 1999. Talet på personar utsette for over 38dB innandørs støynivå skal reduserast med 30 prosent innan 2020 i forhold til 2005.

Vi har som mål å innfri de nasjonale målene innen støy og overholde frister for kartlegging og rapportering av støy etter forurensningsforskriftens kap. 5.

Samlet støyplage fra jernbane (SPI, støyplageindeks) var ifølge Miljødirektoratet/SSB i 2014 på 17900, noe som tilsvarer en reduksjon på 47 prosent sammenlignet med 1999-nivå. Dermed er jernbanens andel av målet om 10 prosent reduksjon innen 2020 per i dag innfridd med stor margin.

Andel personer utsatt for over 38 dBA innendørs støynivå fra jernbane er tilsvarende redusert med om lag 60 prosent siden 2005 og er beregnet til å utgjøre 1150 personer i 2017. Det nasjonale målet her er 30 prosent reduksjon på innen 2020. Jernbanens nasjonale bidrag er rundt 7 prosent, slik at en overføring av trafikk fra vei til jernbane vil gi netto gevinst for denne indikatoren.

Vi kartlegger støysituasjonen langs jernbanenettet hver femte år.