Orden og ryddighet

Jernbanen er synlig i det norske landskapet og i byområder. Et ryddig og pent visuelt miljø er viktig for de reisende og for berørte parter. Bane NOR har som målsetning at alle stasjoner og driftseiendommer skal fremstå rene og ryddige, og oppfordrer publikum til å gi tilbakemeldinger dersom våre anlegg ikke tilfredsstiller forventningene, eller dersom det observeres miljøfare.

Muligheter og utfordringer

Jernbaneanleggene og publikumsarealer er Bane NORs ansikt utad. Bane NOR setter kunden i sentrum og har ambisiøse målsetninger innen miljø. Dette innebærer at reisende, naboer og øvrig berørte parter skal ha en positiv opplevelse når de benytter jernbanen eller besøker Bane NOR.

Også Bane NORs bygge- og anleggsplasser skal fremstå rene og ryddige. Gjennom god planlegging og gode driftsrutiner skal Bane NOR redusere slike ulemper til et minimum.

Tilbakemeldinger fra publikum

Ifølge Bane NORs serviceerklæring har publikum og reisende i tillegg til god informasjon også krav på tilgjengelige og ryddige stasjonsområder.

Bane NOR oppfordrer publikum til å ta kontakt med Bane NORs kundesenter dersom stasjoner eller anlegg ikke tilfredsstiller forventningene, eller dersom det observeres miljøfare. Forespørsler som mottas vedrørende stasjoner gjelder for det meste renhold, orden, snø- og isforhold, tagging og hærverk. Andre aktuelle miljøforhold publikum kan melde fra om er avfall eller forurensningskilder som observeres på våre eiendommer, plagsom støy, støv, tilgrising og forsøpling.

Kundesenteret mottar, registrerer og følger opp alle forespørsler. Det er mulig å følge sin egen sak på kundesenterets “onlinesupport” helt til eventuelle tiltak er gjennomført. Ved behov vil Bane NOR behandle meldingene videre internt og benytte disse til læring og forbedring.

Dersom publikum opplever åpenbare brudd på krav eller lover og forskrifter, er det også mulig å melde inn saken direkte til Bane NORs avvikshåndteringssystem.

Mål og resultater

Bane NOR har mål om at alt avfall langs spor og på jernbaneeiendommene skal være kartlagt og ferdig ryddet innen 2023. Videre skal alle stasjoner og publikumsarealer skal fremstå tilgjengelig, rene og ryddige. Prosjekter og tiltak skal gjennomføres uten belastning på omgivelsene.

Det er foreløpig ikke dokumentert resultater av oppryddingsarbeidet.

Lenker:

Kontakt:

Gry Dahl
Fagansvarlig ytre miljø
Bane NOR, Konsernstab Sikkerhet og kvalitet
E-post: gry.dahl@banenor.no 
Telefon: +47 456 33 963