Naturmangfold

Jernbanen er en arealeffektiv transportform, og jernbaneanleggene har relativt begrenset påvirkning på naturmangfoldet. Utfordringene er hovedsakelig knyttet til utbygging av ny jernbane der det finnes verdifull natur.

Salamandervern ved bygging av jernbanetunnel ved Eidsvoll. Foto: Hilde Marie Braaten.

For utbyggingsprosjekter følger vi beste praksis for konsekvensutredning og tiltaksutforming. For eksisterende jernbane jobbes det med utbedring av jernbanen slik at ulemper for naturmangfold, vannressurser og dyreliv reduseres.

Muligheter og utfordringer

Store deler av det norske jernbanenettet består av eldre, enkeltsporet jernbane som er bygget med begrenset arealinngrep. Disse jernbanetraséene er også sjelden inngjerdet slik at barrierevirkningen er lav. Konflikter med naturmangfold og dyreliv er her for det meste knyttet til dyrepåkjørsler, nødvendig fjerning av vegetasjon langs linjene, samt sprøyting for å hindre ettervekst. Vi kartlegger forekomster av verdifull natur slik at det kan etableres særskilte hensynssoner langs linjene, og har fokus på å forhindre spredning av fremmede arter. For vannmiljø er spredning av forurensning fra eldre fyllinger og forurenset grunn en mulig forurensningskilde.

Vi har som mål at miljøtilstanden langs jernbanen skal opprettholdes eller bedres, og at drift og vedlikehold av jernbanen skal gi minimale negative konsekvenser på naturmangfold, vannmiljø og dyreliv. Det arbeides løpende med å fjerne forurensningskilder og tilpasse driftsrutiner til dette. Slik forventes en kontinuerlig, kontrollert forbedring av miljøtilstanden over tid.

De største utfordringene når det gjelder naturmangfold er knyttet til de store nye utbyggingsprosjektene, der jernbane bygges med dagens krav til sikkerhet, dimensjonering og kurvatur. Massehåndtering, anleggsvirksomhet og krav til traséer er arealkrevende og belastende for naturmangfoldet, særlig under anleggsperioden. Hensynet til naturmangfold og dyreliv tas og verdsettes gjennom god planlegging. Vi gjennomfører nødvendige utredninger og kartlegginger i henhold til anerkjente metoder, og planlegger nødvendige tiltak i tråd med tiltakshierarkiet som beskrevet i Nasjonal Transportplan. Målet er å sikre alle naturverdier under anleggsperioden og ved framtidig jernbanedrift, uten å redusere miljøkvaliteten. Ofte kan nye anlegg også gi bedre løsninger og bidra til å unngå negativ påvirkning, som f.eks. tunnellpassasjer. I helt spesielle tilfeller der det ikke lar seg gjøre å unngå eller avbøte negativ påvirkning, eller restaurere skadede naturområder, er økologisk kompensasjon av tapte naturverdier en siste løsning. Vi deltar aktivt i utvikling av slike virkemidler og bidrar på denne måten til å minimere de negative påvirkningene på naturmangfoldet i store utbyggingsprosjekter.

Mål og resultater

Påvirkning på naturmangfold omfattes av nasjonale miljømål, og inngår som etappemål for samferdselssektoren i gjeldende Nasjonale Transportplan.

  • Nasjonalt miljømål 1.1: Økosystema skal ha god tilstand og levere økosystemtenester.
  • Nasjonalt miljømål 1.2: Ingen arter og naturtypar skal utryddast, og utviklinga til truga og nær truga arter og naturtypar skal betrast.

Vår ambisjon er å støtte opp under nasjonale miljømål og arbeide for å redusere negativ påvirkning på naturmangfoldet.