Miljøpåvirkning

Jernbanen er en miljøeffektiv transportform. Med unntak av noen få dieseldrevne strekninger, kjører norske tog uten direkte klimagassutslipp. I bynære områder er jernbanen et viktig virkemiddel for å oppnå klima- og miljømålene. På disse sidene kan du lese mer om hvordan Bane NOR videreutvikler jernbanens miljøfortrinn til beste for miljøet og de reisende.

Jernbanen er viktig for å oppnå dagens målsetninger innen miljø og klima. Sammenlignet med andre transportformer er jernbanen en energi-, areal- og klimaeffektiv transportform. Den genererer lite støy, og bidrar ikke til lokal luftforurensning i de store byene. Bane NORs målsetning om en mer pålitelig jernbane med høyere kapasitetsutnyttelse er derfor et viktig miljøbidrag i seg selv.

Samtidig har utbygging og drift av jernbane også ulike typer miljøpåvirkning som må håndteres. Bane NOR har som målsetning å utvikle Europas sikreste jernbane, - og det gjelder også innen miljø. Miljøarbeidet handler om alt fra å rydde opp i gammel forurensning og avfall fra historisk jernbanedrift, til å utvikle nye, miljøeffektive drifts- og utbyggingsformer. Samtidig skal ulempene for naboer og berørte parter, slik som støy og barrierevirkninger, reduseres så langt som mulig.

Miljøarbeid på jernbanen handler også om trafikksikkerhet. Antall dyrepåkjørsler må reduseres, og miljøskader som følge av utslipp fra togulykker skal forebygges. Nå ser vi også på arbeidet med klimatilpasning i denne sammenhengen: Ved å gjøre infrastrukturen mer robust mot ekstremvær, forebygger vi togulykker og forhindrer spredning av forurensning fra jernbaneanleggene.

Se artikler om de ulike temaene i venstremenyen. For status på de ulike miljøpåvirkningene henvises til den årlige miljørapporteringen.

Kontakt:

Gry Dahl
Fagansvarlig ytre miljø
Bane NOR, Konsernstab Sikkerhet og kvalitet
E-post: gry.dahl@banenor.no 
Telefon: +47 456 33 963