Massehåndtering

Utbyggingsprosjekter medfører store masseforflytninger og er arealkrevende. Det er et mål å redusere behov for massetransport og gjenbruke mest mulig av overskuddsmasser, uten at øvrige naturverdier blir påvirket negativt.

Før nytt dobbeltspor på strekningen Sandbukta-Moss-Såstad kan tas i bruk ved utgangen av 2024 vil det tas ut om lag tre millioner tonn løs- og steinmasser.

Vi utformer planer for massehåndtering i samråd med lokale myndigheter, og ønsker å bidra proaktivt i arbeidet med å optimalisere rammebetingelsene for miljøforsvarlig gjenbruk og deponering.

Muligheter og utfordringer

Bygg og anlegg genererer ofte store mengder masser som må mellomlagres, transporteres og avhendes. Særlig jernbanetunneller genererer mye overskuddsmasser. Eksempelvis er den planlagte Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 beregnet til å generere 6,1 millioner kubikk stein fra tunneler/skjæringer som må håndteres. Vi har som mål å sikre mest mulig ressurseffektiv jernbanebygging, og ønsker derfor å gjenbruke overskuddsmasser som ressurs til beste for miljøet og samfunnet. For å sikre optimal ressursutnyttelse, skal aktuelle løsninger konsekvensutredes som del av ordinære planprosesser. Samtidig skal vi ta hensyn til lokale eller regionale myndigheters føringer ved planlegging av massehåndtering.

Ofte er overskuddsmasser ikke «rene» i miljølovverkets forstand. Årsakene til dette kan være forekomster av syredannende bergarter, forurensninger av byggematerialer slik som plastdeler, eller annen forurensning som har oppstått under utgraving eller bearbeiding av massene. Miljøkravene er strenge når det gjelder håndtering av ikke rene masser, og dette gir begrensninger for hvordan massene eventuelt kan utnyttes. Vi følger utviklingen av regelverket tett og ønsker å bidra proaktivt i arbeidet med å optimalisere rammebetingelsene for å fremme økt gjenbruk.

I enkelte tilfeller er bruk av masser til særskilte formål vedtatt før prosjektet bestilles av oss. I disse tilfellene vil vi begrense initiativ til å redusere negative konsekvenser av tiltaket.

Mål og resultater

Massehåndtering omfattes av nasjonale miljømål gjennom mål om avfallsreduksjon. Det er også øket fokus på temaet fra kommunale og regionale myndigheter.

  • Nasjonalt miljømål 4.3: Veksten i mengda avfall skal vere vesentleg lågare enn den økonomiske veksten, og ressursane i avfallet utnyttast best mogeleg gjennom materialgjenvinning og energiutnytting.

Vår ambisjon er å støtte opp under nasjonale miljømål og arbeide for å redusere mengde avfall. Dette inkluderer særlig ressurs- og miljøeffektiv gjenbruk av overskuddsmasser.