Landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv

Jernbanen er synlig i landskapet og påvirker nærmiljø og friluftsliv. For oss er det viktig synliggjøre den merverdien jernbanen kan skape for berørte parter og de reisende.

Illustrasjonsfoto: Pål Henrik Lanser.

Jernbanen kan bidra til å øke trivsel og fremme friluftsliv. Tiltak kan være satsing på design, arkitektur og utforming, tilrettelegge for gående og syklende og fjerne vegetasjon slik at utsikten bedres. 

Muligheter og utfordringer

Eksisterende jernbane bidrar til flotte reiseopplevelser. Vi er stolte av å kunne tilby infrastruktur gjennom Norges vakre natur, og tilrettelegger drift og vedlikehold med tanke på optimal reiseopplevelse for passasjerene.

For nybyggede jernbanestrekninger legges det stor vekt på å uforme infrastrukturen og anleggene slik at de best er tilpasset landskapet og naturverdiene langs traséene. Satsing på arkitektur og design ved utforming av stasjonsområder og andre anlegg og bygninger er også viktig for å fremme den totale opplevelsen for dem som benytter, eller oppholder seg i nærheten av jernbanen.

Det er et politisk mål å fremme folkehelsen gjennom styrket friluftsliv, og vi bidrar ved å fremme fritidsreiser på jernbane. Dagens jernbanestrekninger kan bringe turister fram til steder det ikke er mulig å reise med andre transportmidler. Vi tilrettelegger også for ekstra oppsett av tog ved mindre og større frilufts- og sportsarrangement, i samarbeid med togselskapene.

Mål og resultater

Påvirkning på friluftsliv omfattes av nasjonale miljømål.

  • Miljømål 3.1: Friluftslivet sin posisjon skal bli teken vare på og utvikla vidare gjennom ivaretaking av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområde og stimulering til auka friluftslivsaktivitet for alle.
  • Miljømål 3.2: Naturen skal i større grad brukast som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.

Vår ambisjon er å støtte opp under nasjonale miljømål og arbeide for å redusere negativ påvirkning på landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv.