Kulturminner og kulturmiljø

Jernbanen har en over hundre år gammel historie som må ivaretas for ettertiden. Vi eier både vernede tekniske kulturminner og bygninger. Denne kulturarven bevares etter prinsippet om bærekraftig forvaltning gjennom bruk.

Kulturminner langs Bergensbanen. Illustrasjonsfoto: Jostein Skar Ekse.

Vi søker vern gjennom bruk, og arbeider for å utvikle og tilpasse driftsrutiner til de gjeldende verne- og fredningsbestemmelser. I utbyggingsprosjekter gjennomføres tiltak for å unngå negativ påvirkning på kulturminner utenfor vår eie.

Utfordringer og muligheter

Vi er eier av en rekke vernede og/eller verneverdige objekter, og har ansvar for å bidra til at jernbanens kulturhistoriske verdier bevares for ettertiden. Jernbaneanleggenes utforming og historie er en viktig del av reiseopplevelsen, og  bruker vi mye ressurser til å bevare verdiene, øke kunnskapsgrunnlaget og tilgjengeliggjøre lokalitetene for allmennheten.

Samtidig hviler det et rettslig ansvar på eiere av fredede objekter, og forvaltning av kulturminner er kostbart. Det er en utfordrende oppgave å kombinere modernisert og kostnadseffektiv drift med bygnings- og kulturvern, og dette arbeidet har derfor høy prioritet. For objekter i vår eie er det et mål å sikre vern gjennom bruk, samtidig som drifts- og vedlikeholdsrutiner videreutvikles og tilpasses gjeldende verne- og fredningsbestemmelser.

Gjennom de store utbyggingsprosjektene kommer vi også i befatning kulturminner som ikke stammer fra jernbanedrift. Vi gjennomfører utredninger og kartlegginger for å unngå uforutsatte påtreff av kulturminner i planlagte utbyggingstraséer. I enkelte tilfeller gjennomføres arkeologisk utgravinger før vi kan sette i gang de planlagte tiltak. Slik bidrar vi til økt kunnskap om kulturminner og bosetningsmønstre også gjennom utvikling av nye jernbaneanlegg.

Landsverneplan for jernbanen

Riksantikvaren har i dag ansvaret for å koordinere arbeidet med å registrere og verne statlige kulturhistoriske eiendommer, med hjemmel i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer (SKE-forskriften). Samferdselssektorens arbeid med utforming av en landsverneplan for jernbanen ble tidligere ledet av Jernbaneverket, og videreføres av oss. Planen består i dag av en prioritert liste over kulturminner. Noen objekter er fredet av Riksantikvaren, noen er vernet av den enkelte kommune etter plan- og bygningsloven, og andre er plukket ut av sektoren selv og gitt et administrativt vern.

Landsverneplanen skal danne grunnlaget for helhetlig og representativt vern av objekter i sektoren. Som del av dette arbeidet utarbeides det også strategi for vern, implementering og istandsetting av nasjonalt viktige kulturminner i jernbanen. 

Mål og resultater

Påvirkning på kulturminner omfattes av nasjonale miljømål, og inngår som fokusområde for samferdselssektoren i gjeldende Nasjonale Transportplan.

  • Nasjonalt miljømål 2.1: Tapet av verneverdige kulturminne skal minimerast.
  • Nasjonalt miljømål 2.3: Eit representativt utval kulturminne og kulturmiljø skal vere vedtaksfreda innan 2020.
  • Nasjonalt miljømål 2.4: Freda bygningar, anlegg og fartøy skal ha eit ordinært vedlikehaldsnivå innan 2020.

Vår ambisjon er å støtte opp under nasjonale miljømål og unngå tap eller skader på kulturminner.