Klimaregnskap for 2017

Bane NORs foreløpige beregninger viser at utbygging av jernbane er de store driverne til klimautslipp. Likevel fokuserer Bane NOR også på å redusere nasjonale, direkte utslipp, da disse inngår i særskilte nasjonale mål.

Bane NOR har utarbeidet klimaregnskap for 2017 (Eiendom er unntatt fordi enheten ikke var del av Bane NOR hele året). Klimaregnskapet er laget etter internasjonalt anerkjente prinsipper (GHG-protokollen). I henhold til denne skal klimautslippene fordeles på Bane NORs egne, direkte utslipp av klimagasser (Scope 1), eget utslipp forbundet med forbruk av elektrisitet (Scope 2) og øvrige utslipp som oppstår som følge av Bane NORs aktiviteter, men som regnskapsmessig blir tilordnet leverandører av varer og tjenester (Scope 3). 

Klimaregnskapet viser tydelig at det er materialforbruk fra utbyggingsprosjekter som bidrar til største klimautslipp, faktisk ti ganger så mye som alt fossilt drivstoff og brensel som Bane NOR forbruker. Derfor skal Bane NOR framover stille klimakrav til materialer. Klimabudsjettene fra de siste store utbyggingsprosjektene viser at det særlig er betong og stål som er utslagsgivende i klimasammenheng.

Utslipp forbundet med elektrisitet er beregnet ut i fra en standard utslippsfaktor (nordisk miks). Bane NOR kjøper opprinnelsesgarantier for all strøm som forbrukes i forbindelse med infrastrukturen, og kan dermed hevde at klimautslippet fra denne kilden er null. Vi velger likevel å synliggjøre utslippet, samtidig som vi satser på energieffektivisering.

Scope 2 og 3 i dagens klimaregnskap er i stor grad laget på bakgrunn av estimater. Fordi Bane NOR nå stiller krav til klimaregnskap etter sluttføring av større prosjekter, kan vi forvente en kontinuerlig forbedring av kvaliteten på tallene. Vi mener likevel at klimaregnskapet i dag er tilstrekkelig til å ta riktige miljøvalg; ut i fra dette kan vi allerede nå bekrefte at riktig strategi er å fokusere på å stille klimakrav til materialer, redusere og på sikt utfase fossile kilder (både i driftsaktiviteter og på byggplass) samt videreføre arbeid med energieffektivisering og energifangst.

For beregninger av klimagassutslipp og energibruk fra togtrafikk vises det til togselskapene.

Nr

Aktivitet/Kilde

Scope   1

Scope 2

Scope 3

(1)

Drivstofforbruk Bane NOR sine arbeidsmaskiner

4 041

   

(2)

Drivstofforbruk Bane NOR sine tjenestebiler

3 844

   

(3)

Bruk av oljefyr til oppvarming

220

   

(4)

Elektrisitetsforbruk

 

13 875

 

(5)

Ansattes Flyreiser

   

1 014

(6)

Bruk av ansattes egne biler til arbeidsreiser

   

233

(7)

Entreprenør sin bruk av arbeidsmaskiner i drift   og vedlikehold

   

4 412

(8)

Entreprenør sin bruk av tjenestebiler i D&V

   

3 775

(9)

Materialbruk i utbygging

   

80 810

(10)

Entreprenør sin drivstofforbruk i   anleggsmaskiner og massetransport i utbyggingsprosjekter

   

11 544

Sum [tonn CO2-ekv.]

8 104

13 875

101 789

(1)      Basert på liter anleggsdiesel levert fra Circle K til bruk i Bane NORs arbeidsmaskiner.

(2) Basert på drivstofforbruk fra leasingselskap, LeasePlan.

(3) Basert på liter fyringsolje levert fra Circle K til bruk i Bane NORs oljefyr. I tillegg har vi for 2017 hentet inn tall fra Eiendom for bygg som Bane NOR selv disponerer. Eiendom sitt utslipp utgjør kun 7% av det total utslippet fra oljefyr.

(4) Forbruk i kWh fra Bane NOR Energi. For 2017 er det tillegg hentet inn tall fra Eiendom for de bygg som Bane NOR selv disponerer men hvor Energi ikke leverer elektrisitet. Dette tillegget utgjør kun 2,5 % av det total elektrisitetsforbruk til Bane NOR.

(5) Utslippstall mottas fra Bane NOR sitt reisebyrå. Det er ukjent hvilken faktor og hvilke parametere som brukes til å regne ut utslippet. Om de ansatte i Eiendomsdivisjonen bruker samme reisebyrå, og eventuelt når de begynte å bruke dette er ukjent.

(6) Rapportering fra om km kjørt som er levert kompensasjon på. Regnet ut fra km til CO2 med faktor for utslipp fra en «gjennomsnittsbil»

(7) og (8) Estimering av indirekte utslipp fra leverandører drift og vedlikehold er basert på kostnader og interne utslipp fra interne aktiviteter. Det er antatt lineær sammenheng.

(9) og (10) For å estimere utslipp fra utbyggingsprosjekter har vi valgt å benytte tidligfaseverktøyet. Utregningen tar utgangspunkt i de større utbyggingsprosjektene som var i gang i 2017. Små prosjekter er ikke inkludert i beregningen. Med små prosjekter menes f.eks. de i baneområdene (prosjekter som i de fleste tilfeller ikke gjelder utbygging av nye spor, og dermed ikke kan regnes ved bruk av tidligfaseverktøyet som bare har moduler for nye utbygginger). Fordeling mellom utslipp fra drivstofforbruk på anleggsplass og til transport av masser etc. (utslipp i Norge), og utslipp fra tilvirkning av materialer (over livsløpet), anslås til å være ca. 10-15% på drivstoff og resten på materialer (erfaringstall fra Follobanen). Av drivstofforbruk er størstedelen brukt i forbindelse med massetransport. Vi regner her med 12,5 % i utslipp fra drivstofforbruk.

Det bemerkes at de store prosjektene har innbakt energiforbruk i entreprisene og dette kan gi større feilkilder. Eksempelvis rapporteres ikke Follobanenes tunnellboremaskin da denne driftes av entreprenør, og dette utgjorde i 2017 58,1 GWh.