Klima og energi

Jernbanen er en klimavennlig transportform, og overføring av transporttjenester fra vei, sjø og luft til jernbane er gode klimatiltak. Viktige tiltak er tilrettelegging for økt trafikk og bedret kapasitet og utvikling av klimatilpassede knutepunkt.

Fokusområder

Bane NOR arbeider forebyggende med energi og klima i hele virksomheten gjennom energieffektivisering og klimatiltak rettet mot bygging og drift. 

Muligheter og utfordringer

Transportsektoren i Norge står for en tredjedel av klimagassutslippene i Norge, og utslippene er samlet sett økende. Jernbanens andel av dette er marginal (mindre enn 0,3 prosent), og disse utslippene er knyttet til de få ikke-elektrifiserte strekningene der det fortsatt kjøres dieseldrevne tog. All overføring av fossildrevet transport fra vei, luft eller sjø til jernbane er derfor et klimatiltak i seg selv.

I Nasjonal Transportplan refereres det til en årlig reduksjon på 88.000 tonn CO2 som følge av planlagte jernbaneutbygginger, samt en ytterligere reduksjon på 120.000 tonn gjennom planlagte godstiltak. I tillegg er jernbanen viktig i bynære områder for å oppnå intensjonen om nullvekst i biltrafikk.

Bane NOR bidrar med å utvikle klimavennlige kollektivknutepunkt. Gjennom en kombinasjon av mer jernbanetransport, effektive tilbringerløsninger og god, helhetlig transportplanlegging forventes jernbanen å forbli et konkurransedyktig og klimavennlig alternativ i lang tid framover.

Det forventes en gradvis reduksjon av de direkte klimautslippene fra tog framover. Det planlegges elektrifisering av enkelte strekninger på sikt, samtidig som den største trafikkveksten forventes på den elektrifiserte delen av jernbanenettet. Innfasing av moderne togsett bidrar også positivt.

For å få et totalt bilde av jernbanesektorens klimautslipp, må vi også regne med drift og vedlikehold. Bane NORs direkte klimautslipp stammer primært fra forbruk av fossilt drivstoff, og andelen er i størrelsesordenene 15-20 prosent av dieseltogenes utslipp. I tillegg kommer elektrisitetsforbruket, som de siste årene utgjorde mellom 100 og 110 GWh per år. Forbruket har de senere år vært relativt stabilt til tross for trafikkøkning, noe som delvis kan tilskrives målrettet arbeid med energikontroll og -effektivitet.

Bane NOR har i mange år kjøpt opprinnelsesgarantier for all elektrisitet som brukes til togfremføring og drift av infrastrukturen.

Bygging av ny jernbane er den største klimadriveren i jernbanesammenheng, særlig på grunn av høyt material- og energiforbruk, omfattende grunnarbeider og store masseforflytninger under byggefasen. Høye krav til rett linjeføring og tilpasning til bynære områder gjør også trasévalg og utforming mindre fleksible. Bane NOR møter disse utfordringene gjennom å kartlegge og dokumentere klimapåvirkning av utbyggingsprosjekter med tanke på forbedringstiltak. Framover vil det være fokus på klimaregnskap fra byggeprosjekter og innskjerping av klimakrav i nye prosjekter.

Leverandører oppfordres til å komme med nye, klimavennlige løsninger, og Bane NOR som byggherre vil benytte sin påvirkning alene og i samarbeid med øvrige aktører for å utvikle bransjen i en klimavennlig retning.

Mål og resultater

Klimautslipp fra jernbaneanlegg omfattes av nasjonale miljømål, og inngår som etappemål for samferdselssektoren i gjeldende Nasjonale Transportplan. Det er foreløpig ikke satt spesifikke mål jernbanen.

  • Nasjonalt miljømål 5.1: Noreg skal fram til 2020 kutte i dei globale utsleppa av klimagassar tilsvarande 30 pst. av Noregs utslepp i 1990.
  • Nasjonalt miljømål 5.2: Noreg har på vilkår teke på seg ei forplikting om minst 40 pst. utsleppsreduksjon i 2030 samanlikna med 1990.
  • Nasjonalt miljømål 5.3: Noreg skal vere klimanøytralt i 2030.
  • Nasjonalt miljømål 5.4: Noreg har lovfesta eit mål om å bli eit lågutsleppssamfunn i 2050.

Bane NORs ambisjon er å støtte opp under de nasjonale miljømålene og arbeide for å redusere utslipp av klimagasser. Dette inkluderer primært å styrke jernbanens andel av transporttjenester, - og sekundært å redusere klimautslipp fra utbygging, drift og vedlikehold av jernbanen.

Bane NORs prosjekter etablerer egne miljøoppfølgingsplaner der planlagt hensyn til klima og energiforbruk beskrives.

Bane NOR dokumenterer klimautslipp, og dette publiseres i et eget klimaregnskap etter anerkjente metoder (GHG-protokollen). Per i dag er mange av verdiene estimater basert på erfaringsverdier, og det arbeides løpende med å forbedre klimaregnskapet ved å ta i bruk reelle forbruksmengder. På grunn av manglende referanseverdier, kan Bane NOR per i dag ikke kvantifisere klimareduksjoner fra egen virksomhet utover på enkeltprosjektbasis. Dette er dog intensjonen framover.

Når det gjelder forbruk av elektrisitet kan Bane NOR vise til forbrukstall over en årrekke, og kan dokumentere reelle reduksjoner som følge av målrettede energieffektiviseringstiltak.