Jernbanens miljøpåvirkning

Jernbanen er en miljøeffektiv transportform, men Bane NOR arbeider likevel målrettet for kontinuerlig forbedring av jernbanenettet og miljøriktig utvikling av ny jernbane. Her kan du lese mer om Bane NORs miljøinnsats.

Godstog på bergensganen. Foto: Øystein Grue

Jernbanen er viktig for å oppnå dagens målsetninger innen miljø og klima. Sammenlignet med andre transportformer er jernbanen energi-, areal- og klimaeffektiv. Den genererer relativt sett lite støy, og bidrar marginalt til lokal luftforurensning. Bane NORs målsetning om en mer pålitelig jernbane med høyere kapasitetsutnyttelse er derfor et viktig miljøbidrag i seg selv.

Utbygging og drift av jernbanen gir også miljøpåvirkning som må håndteres. Bane NOR har som målsetning å utvikle Europas sikreste jernbane, og det gjelder også innen miljø. Vårt miljøarbeid handler om alt fra å rydde opp i gammel forurensning og avfall fra historisk jernbanedrift, til å utvikle nye, miljøeffektive drifts- og utbyggingsformer. Samtidig skal ulempene for naboer og berørte parter reduseres så langt som mulig.

Miljøarbeid på jernbanen handler også om trafikksikkerhet. Antall dyrepåkjørsler må reduseres, og miljøskader som følge av utslipp fra togulykker skal forebygges. Nå ser vi også på arbeidet med klimatilpasning i denne sammenhengen: Ved å gjøre infrastrukturen mer robust mot ekstremvær, forebygger vi togulykker og forhindrer spredning av forurensning fra jernbaneanleggene.

Se artikler om de ulike temaene i venstremenyen.