Dyrket mark

Norges dyrkbare areal er under press, og det er et uttalt mål å hindre beslaglegging av dyrkbar mark. Vi arbeider for å minimere påvirkning på dyrket mark som følge av jernbanebygging.

 Jernbanen går ofte langs verdifull matjord, men påvirkningen er begrenset. Illustrasjonsfoto: Anne Mette Storvik 

Vi gjennomfører tiltak for å redusere påvirkning på dyrkbar jord, bevaring av kvalitetsjord og eventuelt kompensere for tapte jordbruksareal.

Muligheter og utfordringer

Utfordringer relatert til dyrket mark begrenser seg for Bane NOR til å gjelde de store utbyggingsprosjektene. I disse prosjektene utreder vi påvirkning på dyrket og dyrkbar mark, og gjennomfører nødvendige og mulige tiltak. Tiltak kan for å unngå tap av dyrkbar jord kan rette seg både mot å bevare særlig høykvalitetsjord eller flytting av all matjord.  

I helt spesielle tilfeller der det ikke lar seg gjøre å unngå eller avbøte negativ påvirkning, eller restaurere skadede landbruksområder, er økologisk kompensasjon av tapt mark en siste løsning. Vi deltar aktivt i utvikling av slike virkemidler og bidrar på denne måten til å minimere de negative påvirkningene på dyrkbar mark i store utbyggingsprosjekter.

Mål og resultater

Påvirkning på dyrket mark omfattes ikke av nasjonale miljømål, men inngår som fokusområde for samferdselssektoren i gjeldende Nasjonale Transportplan.

Vår ambisjon er å støtte opp under nasjonale ambisjoner og arbeide for å redusere negativ påvirkning på dyrket mark.