Vedtekter Bane NOR SF

Fastsatt ved stiftelsen den 10.02.2016. Sist endret 04.06.2019.

§ 1

Foretakets navn er Bane NOR SF.

§ 2

Foretakets formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige jernbaneinfrastrukturtjenester, inkludert knutepunkts- og terminalutvikling, som grunnlag for transport av personer og gods på det nasjonale jernbanenettet.

Foretakets samfunnspålagte oppgaver er planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning av jernbaneeiendom, som foretaket etter avtale med Den norske stat v/Jernbanedirektoratet har påtatt seg ansvar for. Jernbane- og eiendomsvirksomheten skal sammen bygge opp om foretakets formål.

Virksomheten skal drives på en sikker, effektiv og miljøvennlig måte, og sikre god tilgjengelighet for alle grupper reisende.

Foretaket skal for øvrig drives etter forretningsmessige prinsipper. Virksomheten kan drives av foretaket selv, av heleide datterselskaper, eller gjennom andre selskaper det har eiendeler i eller samarbeider med. Datterselskaper mv. skal drives i henhold til foretakets formål.

§ 3

Foretaket skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§ 4

Bane NOR SF hører inn under Samferdselsdepartementet.

§ 5

Statens innskudd i Bane NOR SF er NOK 9 002 291 516.

§ 6

Foretakets styre skal etter foretaksmøtets bestemmelse bestå av fem til syv medlemmer valgt av Foretaksmøtet. Styremedlemmene velges for inntil to år. Representanter for de ansatte velges av og blant de ansatte i foretaket etter de reglene som gjelder for dette etter statsforetaksloven § 20 med tilhørende forskrifter.

§ 7

Foretakets firma tegnes av styrets leder og ett annet styremedlem i felleskap.

§ 8

Styret skal utarbeide en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Denne tas inn som en note til årsregnskapet. Erklæringen skal ha et slikt innhold som er angitt i allmennaksjelovens § 6-16a og skal i tillegg inneholde en redegjørelse om hvordan statens "Retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i foretak og selskaper med statlig eierandel" er fulgt opp i foretakets heleide datterselskaper. Erklæringen skal behandles på foretakets ordinære foretaksmøte, slik som foreskrevet i allmennaksjelovens § 5-6 tredje ledd for generalforsamlinger.

§ 9

Ordinært foretaksmøte holdes hvert år innen utgangen av juni måned. På det ordinære foretaksmøtet skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

a) Fastsetting av foretakets resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.

b) Fastsetting av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.

c) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under foretaksmøtet.

§ 10

Foretaket kan kun ta opp lån gjennom statlige bevilgninger til driftskreditt.

§ 11

Foretaket har ikke egen inntjening/resultat som formål, og har ikke krav til avkastning på egenkapitalen. Det skal ikke betales utbytte til eier, og eventuelt overskudd skal kun anvendes innenfor foretakets formål.

§ 12

Før styret treffer vedtak i saker som antas å være av vesentlig betydning for foretakets formål eller som i vesentlig grad vil endre virksomhetens karakter, skal saken skriftlig forelegges departementet, jf. statsforetaksloven.