Vedtekter Bane NOR Eiendom AS

Vedtektene ble sist endret 31. august 2017.

§ 1

Selskapets navn er Bane NOR Eiendom AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3

Selskapets formål er, gjennom utvikling, forvaltning og omsetning av fast eiendom, samt hva herved står i forbindelse, å gi god avkastning for eier.

§ 4

Selskapets aksjekapital er kr 209.000.000,- fordelt på 22.000 aksjer á kr 9.500,- fullt innbetalt og lydende på navn.

§ 5

Selskapets styre skal ha fra tre til seks eiervalgte medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i felleskap. Styret kan meddele prokura.

§ 6

Den ordinære generalforsamlingen skal behandle:

  1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
  2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse.
  3. Valg av styre og fastsettelse av styrehonorar.
  4. Valg av revisor og godkjennelse av dennes godtgjørelse.
  5. Andre saker som i henhold til lov hører under generalforsamlingen.

§ 7

Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets godkjennelse.

§ 8

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.