Dette gjør vi i sommer

I løpet av sju uker i sommer gjør Bane NOR en rekke arbeider på Drammenbanen og Østfoldbanen. Her finner du en oversikt over de viktigste oppgavene som er planlagt.

Fra arbeider knyttet til Follobanen sommeren 2019. (Illustrasjonsfoto: Bane NOR)

Detaljer om hvilke perioder de ulike strekningene er stengt, finner du i denne saken.

Alle jobbene som er nevnt under, krever stans i togtrafikken for å kunne utføres trygt og sikkert.  Utenfor sporet jobbes det selvsagt også i tunnelene og anleggsområdene til Follobanen og nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad.

Drammensbruene

 • Overflatebehandling av den nyeste traubrua over Strømsøløpet.

Asker – Drammen

 • Fornyelse av 30 km spor (60 000 m skinner), sviller (50 000 stk.) ved hjelp av sporombyggingstog (SPOT) og bytting av ballast (25 000 m³) ved bruk av renseverk.
 • Nye varmeelementer ved portalen til Lieråsen tunnel i Lier.
 • Sluttføre arbeidet med å sette mastefundamenter for bygging av KL-anlegg som skjer i 2021.
 • Rehabilitering av gangbaner på brua over Lierelva.

Sandvika – Asker og Spikkestadbanen

 • Stikkbytte av skinner (ca. 50 skinnekapp), bytte av ca. åtte isolerte skjøter, bytte av syv tungeanordninger i veksler, bytte av to skinnekryss og masseskifte på tre steder med plaskepartier (områder som er utsatt for vann i sporgrunnen). Det byttes også sviller ved behov i forbindelse med arbeidene.
 • Fornyelse av kontaktledningsanlegget Slependen–Asker. Strekking av ny kontaktledning og returkabel samt riving av gamle tremaster og kontaktledning på strekningen. Totalt skal åtte kilometer dobbeltspor få ny kontaktledning i sommer.
 • Fjerne gamle fundamenter som ikke benyttes.
 • Fjellsikring på Spikkestadbanen og Drammenbanen (Hvalstad), samt innlegging av to (tre) nye stikkrenner og stabilisering av en jernbanefylling sør for Gullhella på Spikkestadbanen.
 • Rehabilitering av støttemurer.
 • Forberedende arbeid før man skifter ut all ballast med arbeidstog som kalles renseverk. Alle kritiske kabler som ligger innenfor et gitt profil langs og på tvers av sporene, skal kartlegges og ved behov legges om. Drenssystem rehabiliteres, grøfter langs sporene renskes og all uønsket vegetasjon fjernes. Stikkrenner ved Slependen, Billingstad, Solstad og Hvalstad skal rehabiliteres. Ny kabeltrasé i betong og glassfiber etableres langs sporene.

Oslo S (Follobanen)

 • Fjerne tekniske installasjoner (spor, sporveksler, kabler, føringsveier og ballast) i store deler av spor 21-25, som brukes til parkering av tog.
 • Området skal grunnforsterkes før de to Østfoldbanekulvertene som går til spor 7-8 og 9-10 på Oslo S, forlenges.
 • Jernbanetekniske installasjoner reetableres. Denne jobben er mye større enn fjerningen da kontaktledninger må finjusteres og sporet må pakkes.
 • Testing av anlegget før det kjøres tog.

Loenga (Follobanen)

 • Spor 1, 2 og 3 reetableres med kontaktledning. Spor 9 rives og spor 5 og 6 endres med flytting av sporsperre.
 • Fem nye hovedsignaler tas i bruk, slik at Loenga skal kunne fjernstyres fra togledersentralen på Oslo S. I dag styres dette lokalt.
 • Testing av signalanlegget, som vil vare i store deler av stengingen, men er minst synlig.

Innføringen mot Oslo S (Follobanen)

 • Midlertidige bruer på Østfoldbanen ved Loenga fjernes, før det bygges nytt spor og kontaktledning.
 • Trolig fjernes også som står igjen av Sjursøya bru, samt noen jernbanetekniske installasjoner.
 • Omlegging av kabler fra Middelalderparken til Klypen.

Bekkelaget – Ski

 • Det skal kjøre sporombyggingtog (SPOT) fra Loenga og nordsiden av Bekkelagstunnelen til Kolbotn. SPOT bytter sviller og skinner i begge spor. Det blir et opphold mellom Bekkelaget og Hauketo.
 • Det bygges ny støttemur i området ved Bekkelaget.
 • Sporveksel i spor 1 på Kolbotn byttes.
 • Vegetasjonsrydding og gjerdearbeider, bytte av ti koblingsskap og jordfeilmeldere.

Ski (Follobanen)

 • Sammenkobling av spor og kontaktledninger ved Ski stasjon.
 • Testing av nytt elektronisk sikringsanlegg fra Oppegård til Ski.
 • Riving av kabelbro og resterende gangbro over sporene på Ski stasjon
 • Grunnstabilisering nær trafikkert spor.
 • Fra 10. august kan vestsiden av den nye stasjonen på Ski tas i bruk. Togtrafikken flyttes dermed over til den nye delen av stasjonen, og arbeid med å bygge østsiden av stasjonen kan fortsette utover høsten uten å påvirke togtrafikken.

  Ski – Rygge

 • Kjøring av pakkmaskin på strekningen Ski – Moss
 • Fire komplette sporveksler byttes nord for Vestby.
 • I samband med bygging av nytt dobbeltspor -Sandbukta-Moss-Såstad gjøres det grunnstabilisering nær sporet ved Carlberg i Rygge, samt omlegging av vann- og avløp ved Larkollveien.

Østfoldbanen Østre linje

 • Kjøring av pakkmaskin
 • Bytte 25 stk. kontaktledningsmaster med kjøretråd.
 • 250 sviller skal byttes ved Kråkstad
 • Rensk og etablering av stikkrenner flere steder, sammen med ca. 500 m grøfterens.

Kjøring med sporombyggingstog på Østfoldbanen sommeren 2019. (Foto: Harry Korslund)