Ordforklaringer

Her er en alfabetisk liste med faglige ord og uttrykk knyttet til jernbanevirksomhet. Vi håper den kan bidra til økt forståelse for deg som vil vite mer om jernbanen.

Dette bildet er tatt i forbindelse med bytte av sporveksel, og i ordlisten kan du lese hvilken funksjon en sporveksel har. Foto: Liv Tone Otterholt/Bane NORJernbanesystemet har en rekke ord, begreper og ordsammenstillinger som er særegne for virksomheten. Denne alfabetiske listen definerer hva vi i jernbanesammenheng forstår med begrepene:

Apparatskap (AS): Skap som står ved signalanlegg og som inneholder diverse utstyr, eksempelvis kabelavslutninger.

Asynkronmotor: En relativt enkelt oppbygd, lett og robust lokomotivmotor der spenning og frekvens til motoren reguleres ved hjelp av mikroprosessor.

ATC - Automatisk togkontroll: Fellesbetegnelse for DATC - Delvis ATC (system som gjør at togene stopper automatisk ved eventuell passering av rødt lys) og FATC - Full ATC (system som gjør at togene ikke overskrider den maksimalt tillatte hastighet).

Baliser: Anordning med reflektorer som festes på svillene ved signalanlegg, og som benyttes til å angi togenes posisjon og signalbeskjed til lokomotivet.

Blokkpost: Skillet mellom to blokkstrekninger.

Blokkstrekning: En sporstrekning der det til enhver tid bare kan befinne seg ett tog av gangen.

Blokktelefon: Telefon på stasjoner og blokkposter for direkte kontakt med togleder.

Bæreline: En line av elektrolyttkopper som "bærer" Hengetråd og Kontakttråd.

CTC: Sentralisert trafikkontroll. System som muliggjør fjernstyring av signalanlegg for tog. Styres av togleder i en CTC-sentral.

ECTC = Elektronisk CTC.

RCTC = Relé-CTC.

PLS-CTC = CTC bygd opp av PLS (se dette).

ERTMS: ERTMS er en standardisert løsning for signalering og trafikkstyring i Europa. Satelittbasert, ingen signaler langs linjen, og all informasjon er flyttet inn i en skjerm i lokførerens panel. Pilotstrekningnen på Østfolbanen Østre linje åpnet i august 2015. Her kan du lese mer om ERTMS.

DATC - Delvis ATC (Delvis Automatisk togkontroll): System som gjør at togene stopper automatisk ved eventuell passering av rødt lys.

Dieselelektrisk drift: Dieselmotor med en generator som omformer dieselenergien til elektrisk energi.

Dieselhydraulisk drift: Trekkraftmateriell med hydraulisk kraftoverføring for framdrift av toget.

Dvergsignal: Signal som regulerer lokale togbevelser på stasjoner.

Elektrotekniske anlegg: Et samlebegrep som omfatter anlegg for strømforsyning, signalanlegg og teleanlegg.

FATC - Full ATC (Full Automatisk togkontroll): System som gjør at togene ikke overskrider den maksimalt tillatte hastighet.

Forriglingstabell: Tabell hvor som viser hvilke krav som må oppfylles for at et tog skal få grønt lys for en togvei fra et bestemmelsessted til et annet.

Grensestasjon (signalteknisk): Det stedet en fjernstyrt strekning (CTC) møter andre driftsformer.

Hengetråd: En elektrolyttkoppertråd, festet i Bærelinen, som bærer Kontakttråden.

Hovedsignal: Signal som gir beskjed om det er klart for kjøring inn på neste blokkstrekning.

Høyt skiftesignal: Signal som regulerer lokale togbevelser på stasjoner.

Impedanser: En innretning/motstand som bare slipper returstrøm forbi isolerte skinneskjøter.

Kabelkanal: Kasse i betong eller plast hvor kabler for elektrotekniske anlegg legges.

Kabelpar: To tråder i en kabel som overfører én type informasjon, danner tilsammen et kabelpar.

Koder: Anordning festet på signaler, som avføler og gir beskjed om signalets tilstand til lokomotivet via balisen.

Kondensatorbatteri: Et batteri som reduserer overføringstap for elektrisk energi.

Kontaktledningsanlegg, KL-anlegg: Komponentene strømforsyning for elektrisk banedrift består av, dvs ledninger, master, brytere mm.

Kontakttråd: Strømledningen, massiv tråd av elektrolyttkopper, som togets strømavtaker får strømmen fra.

Koplingsskjema: Skjema som viser hvordan ledninger og brytere skal legges og kobles etter godkjent forriglingstabell.

Krenging: Teknologi som gjør at vogner krenger mer enn overhøyden tilsier i kurvene, og som dermed øker komforten til passasjerer. Krengetog kan ha større fart i kurvene enn tog som ikke krenger.

Kullslepestykke: Den del av strømavtakeren som er i berøring med den strømførende kontakttråden. Kullbelagt overflate.

Lastraktor: Skinnegående arbeidsmaskin med lasteplan og kran.

Likestrøm: Strømoverføring med konstant spenning over et gitt tverrsnitt.

Linjeblokk: System som hindrer mer enn ett tog i å kjøre inn på en definert togstrekning.

Lokomotivfører (Fører) : Personen som kjører toget og er ansvarlig for togets framføring.

Matestasjon: Fellesbetegnelse på omformer-, transformator- og kraftstasjoner som leverer elektrisk energi til Bane NORs kontaktledningsanlegg.

Motorvognsett: Tog som består av motorvogn og styrevogn, eventuelt med mellomvogner.

Omformerstasjon: Innretning som transformerer elektrisk energi til riktig spenning og gir vekselstrømmen riktig frekvens (perioder/Hz).

Overbygning: Skinner, sporveksler, sviller og ballast. Hviler på underbygningen.

Overgangskurve: Kurve som binder sammen rettstrekning og sirkelkurve. Formålet med en overgangskurve er både å bygge opp overhøyde og gi en myk overgang mellom rettstrekning og sirkelkurve.

Pakkesvitsj: Sorterer av elektronisk informasjon.

Pantograf: Se Strømavtaker.

PCM-systemer: System som transformerer tale til dataspråk og tilbake til tale.

Perioder/Hz: Hvor ofte strømmens spenning skifter mellom + og - pr sekund.

PLS-teknikk: (PLS - Programmerbare logiske systemer): Teknikk som benyttes i signalanleggene og dagens sikringsanlegg, basert på elektronikk og datateknikk.

Regenerativ bremse: System som gjør at bremseenergien kan tilbakeføres til strømnettet.

Regenerator: Forsterker signaler i kabler.

Relé: Elektromagnetisk bryter.

Returstrøm: Strømmen som går tilbake fra lokomotiv/trekkraftenhet til omformerstasjon.

Samtidig innkjør: Signalsystem som gjør det mulig for to tog i motsatt retning å kjøre samtidig inn på hvert sitt spor på en stasjon.

Skiftelokomotiv: Lokomotiver som brukes til å sette sammen og dele godstog.

Skinneisolasjon: Isolasjon mellom skinnekjøter som hindrer strøm å komme gjennom.

Skinnetraktor: Lite skiftelokomotiv.

Sporfelt: En avgrenset del av sporet, hvor det kan detekteres om det er tog eller ikke. Alle jernbanens strekninger og spor er delt inn i sporfelt. Når et tog passerer fra et sporfelt til et annet, registreres dette i sikringsanlegget.

Sporplan: En plantegning som viser alle jernbanespor og sporveksler korrekt tegnet inn.

Sporveksel: En mekanisk innretning som gjør at rullende materiell kan kjøre fra et spor over i et annet.

Sporvekseldrivmaskin: Motor som sørger for at en sporveksel kan stilles om.

Spredenett: Kabelnett fra sentral til lokal bruker.

Strømavtaker: Innretning på elektrisk materiell som fører strømmen fra kontakttråden til trekkraftenhet.

Sugetransformator: Innretning som "suger" returstrømmen fra jord, og "presser" den inn i skinnene eller returledning.

Svakstrøm: Strøm med lave spenninger.

Teleanlegg: Jernbanens tele-og datasystem.

Terminalradio: Lokalt walkie-talkie system som brukes internt i en godsterminal.

Togekspeditør (Txp): Person på stasjon som har ansvar for å ivareta nødvendig sikkerhet i togframføring på og til/gjennom stasjonen. Har to cm bredt rødt bånd rundt uniformslua.

Togleder: Fjernstyringsoperatør som overvåker og har ansvar for togframføring fra et kontrollrom.

Togradio: Radiotelefonsystem som gir lokfører kontakt med togleder.

Togvei: Definert "kjøreløype" gjennom spor og sporveksler.

Transformator: Innretning som endrer strømmens spenning fra et nivå til et annet.

Transmisjonssystem: System som overfører data og telefonsamtaler fra et sted til et annet via kabler.

Tunnelradio: Spesielle antennekabler som gjør at signaler til togradio, mobiltelefon og vedlikeholdsradio også når fram i tunnel.

Tyristor: Elektrisk halvleder som ved hjelp av elektronisk utstyr regulerer strøm og spenning til motorene slik at lokomotivet kan ha ønsket drakraft.

Underbygning: Masse bestående av grus og steinmateriale som skal sikre at ballast, sviller, skinner og sporveksler ligger stabilt og ikke beveger seg.

Universallokomotiv: Fellesbetegnelse på lokomotiv som er godt egnet til både å trekke både persontog og godstog.

Vedlikeholdsradio: Kombinert walkie-talkie og mobilt telefonsamband som benyttes av bane- og elektromannskap som jobber i felten.

Vekselstrøm: Strømoverføring hvor strømmen skifter mellom positive (+) og negative (-) spenninger hele tiden.

X25: Internasjonal standard for data-kommunikasjonssystem.

Åk: Oppheng for kontaktledninger som spenner over flere spor.