Nordlandsbanen Stjørdal - Åsen

Her er prosjektbeskrivelse for ny trasé på Nordlandsbanen, strekningen Stjørdal – Åsen med Forbordsfjellet tunnel. Det er startet opp et arbeid med konsekvensutredning og regulering av trasé for dobbeltspor.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Et sørgående godstog ved Langstein. (Foto: Njål Svingheim)

Jernbaneverket har startet opp en prosess for regulering og konsekvensutredning av ny trasé for jernbane fra Stjørdal stasjon til Åsen stasjon, gjennom Forbordsfjellet. Tiltaket Stjørdal – Åsen er forankret i konseptvalgutredningen (KVU) for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer, og vil være et svært viktig ledd i modernisering av Trønderbanen. Dette skal igjen bidra til at aksen Trondheim-Steinkjer utvikles til en bo- og arbeidsmarkedsregion.

Strekningen som behandles er totalt på i underkant av 30 km. Tunnelen gjennom Forbordsfjellet vil, avhengig av hvilken trase som blir valgt, forkorte jernbanetraseen med mellom 7,5 og 9,5 km. Det er to traseer som utredes. Disse er et resultat av tidligere interne silingsprosesser i Jernbaneverket, men er også behandlet i vertskommunene.

Alternativ 1 er et «langtunnelalternativ», og vil hovedsakelig gå i en lang tunnel fra Stokkberga i Stjørdal, til den kommer ut i Vuddudalen der dalen er på sitt smaleste. Alternativ 2, «veg/bane-alternativet», planlegges lagt sammen med ny E6 Kvithammar – Åsen. Denne traseen består av to tunneler, på 5,5 km og 6,9 km vil også komme ut i Vuddudalen der den er på sitt smaleste. Derifra går begge alternativene inn i en tunnel gjennom Grenneåsen, før de kobler seg på eksisterende spor inn mot Åsen stasjon. Utredningen tar sikte på å sikre gjennomførbarhet for prosjektet, vurdere konsekvenser, beregne kostnader og avsette tilstrekkelig areal til fremtidig utbygging.

Jernbaneverket har innstilt Norconsult som konsulent for dette oppdraget. Det har blitt gjennomført grunnundersøkelser i forbindelse med oppstarten av dette arbeidet. I området rundt Åsen er det kjente kvikkleiresoner som har vært kritisk for optimaliseringen av linjene. Utfordrende grunnforhold har også vært førende for veg/bane-alternativet, som går gjennom kvikkleiresoner før tunnelpåhugget i Stjørdal.

Planarbeidet er satt i gang etter plan- og bygningsloven. Det er varslet planoppstart på begge alternativene, men kun ett alternativ skal reguleres. Planprogrammet ble klart og sendt ut på høring i august 2016. Foreløpig fremdrift tilsier at førsteutkastet til reguleringsplan skal være klart i løpet av 2016. Parallellt med arbeidet med planavklaring foregår det en intern prosess i Jernbaneverket gjennom en tiltaksutredning, som skal fungere som et beslutningsgrunnlag for valg av trasè.

Per i dag er dette tiltaket ikke finansiert. Forbordsfjellet tunnel er omtalt i høringsforslaget til NTP 2018-2029, men ikke med tilhørende midler.

Ved spørsmål eller andre henvendelser, kontakt prosjektleder Marte Nordhus på telefon: 901 51 086 eller assisterende prosjektleder Dorte Solvang på telefon: 952 58 592.