KVU Grenlandsbanen

Her publiseres informasjon om konseptvalgutredning for vurdering av sammenkobling av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

<strong> Foto: Njål Svingheim </strong>

Konseptvalgsutredningen er overlevert til Samferdselsdepartementet. Klikk her for å lese Jernbaneverkets rapporter, konklusjoner og anbefaling til valg av konsept.

Ideen om å koble sammen Sørlandsbanen og Vestfoldbanen med en bane gjennom Grenland har eksistert i mange år. Nå har Samferdselsdepartementet bedt Jernbaneverket om å utrede Grenlandsbanen på ny. Den forrige utredningen om Grenlandsbanen, som ble gjennomført i 1997 - 1999, vurderte ulike traseer mellom Porsgrunn og Gjerstad/Brokelandsheia. Utredningen er tatt hensyn til i så vel fylkesdelsplaner som hos berørte kommuner.

Intercity
Med utbyggingen av dobbeltspor på strekningen Oslo – Tønsberg (innen 2023) og Oslo – Skien (innen 2030) ønsker departementet å få en ny vurdering av hva som er eventuelle lønnsomme jernbaneinvesteringer for samfunnet i Grenlands-området. De to hovedideen med Grenlandsbanen er å binde sammen byene langs kysten og å forkorte reisetiden mellom Kristiansand og Oslo. Reisetiden kan trolig forkortes fra 4 timer og 30 minutter til 3 timer og 15 minutter.

KVU
Utredningen er en konseptvalgsutredning (KVU), noe som er et krav for utredninger som kan føre til store utbyggingsprosjekter. I arbeidet beskrives nåsituasjon, framtidige behov, samfunnsmål, overordnede krav og ulike konsepter (tiltakspakker). En viktig del av arbeidet er siling av konsepter. I praksis sorterer prosjektet ulike løsninger, som for eksempel traseer, ut fra ulike mål, hensyn og økonomi.

Dialog
Jernbaneverkets arbeide med KVU Grenlandsbanen foregår i dialog med berørte kommuner, fylkeskommuner og andre interessenter. Det er i 2015 gjennomført flee ideverksteder med opptil 80 deltakere i tillegg til en rekke andre møter. Prosjektet er opptatt av å få gode råd og innspill om lokale forhold som er av betydning for en eventuell Grenlandsbane og bruker derfor mye tid til å møte berørte interessenter. 

Kvalitetssikring
KVU-en går til en ekstern kvalitetssikring (KS1) etter at den er levert til departementet. Etter denne kan det bli aktuelt å gå videre med beslutning om bygging. Da starter offentlig planarbeid med kommunedelplaner, reguleringsplaner og utredninger knyttet direkte til et eventuelt utbyggingsprosjekt. 

Fakta:

  • Utredning: KVU Grenlandsbanen
  • Prosjektleder: Jarle Vaage Jarleson, Jernbaneverket
  • Oppstart: Januar 2015
  • Verksted: 18 mars 2015 (se vedlegg til høyre)
  • Utredning ferdig: Sommeren 2016

Prosjektet kan kontaktes på følgende epostadresse: kvugrenlandsbanen@jbv.no