Skal utrede nye tunneler i Oslo

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter skal utrede behov og tiltak for økt kapasitet i kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Utredningen skal ta for seg behovene for kollektiv- transport inn mot og gjennom Oslo og eventuell ny jernbane- og T-banetunnel.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

- Dersom vi skal nå målet om at veksten i persontransporten i hovedstadsområdet skal tas med miljøvennlige løsninger, må kapasiteten i kollektivtransportsystemet utvides. Det er ikke nok areal til å ta unna veksten bare ved å legge forholdene enda bedre til rette for mer busstransport. Vi setter derfor i gang en utredning om hvilke tiltak som er nødvendig for mer infrastruktur for skinnegående transport i Oslo, blant annet ny jernbanetunnel og ny T-banetunnel, sier samferdselsminister Marit Arnstad i en pressemelding.

Det skal lages en konseptvalgutredning (KVU) som skal ta for seg behov og innretning for framtidig kollektiv transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo. Utredningen skal se på hvordan de ulike transportformene sammen kan bidra til å håndtere den forventede transportveksten de nærmeste tiårene. Blant annet skal ny jernbanetunnel og T-banetunnel utredes, og det skal vurderes spesielt hvordan lokaltogtilbudet i Oslo og nabokommunene i Akershus bør utvikles. Utredningsarbeidet skal også omfatte hvilke tiltak som kan gjøres for å utvide kapasiteten i dagens infrastruktur.

Mandatet for oppdraget ble gitt til Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter fra Samferdselsdepartementet 14.august og arbeidet med utredningen skal være ferdig tidlig i 2015. Jernbaneverket skal koordinere utredningsarbeidet. 

Oslo Sentralstasjon