Jernbaneverkets handlingsprogram er fastsatt

Jernbaneverkets Handlingsprogram 2014-2023 er nå fastsatt etter å ha vært på høring. Handlingsprogrammet beskriver hvordan Jernbaneverket vil iverksette prioriteringene som Stortinget og regjeringen har gitt gjennom Nasjonal transportplan 2014-2023.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Forslag til handlingsprogram 2014-2023 ble sendt på høring 20. september 2013 med høringsfrist 20. desember. 102 høringsuttalelser er kommet inn. – Vi gleder oss over det store engasjementet, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.  Det er oppslutning om hovedprioriteringene, men mange uttaler ønske om å fremskynde prosjekter, samtidig som behov for mer midler til vedlikehold og fornyelse blir påpekt.

Siden Handlingsprogrammet er Jernbaneverkets oppfølging av rammene og føringene fra Nasjonal Transportplan 2014-23, har høringsrunden ikke gitt store endringer
i prioriteringen av de viktigste tiltakene. 

– Dersom det kommer bevilgninger ut over de rammene som er varslet i første fireårs-periode, ønsker vi å prioritere mer til vedlikehold og legge til rette for at flere tog kan settes i trafikk i og rundt de store byene. Vi bør ta enda bedre vare på og utnytte det jernbanenettet vi har og som så mange er avhengige av hver eneste dag, sier Elisabeth Enger.

Dette er de viktigste satsingene i 10 årsperioden:

En rekke store jernbaneutbygginger er nå i gang, og flere vil bli startet opp i inneværende tiårsperiode:

•    InterCity:  InterCity-utbyggingen er den desidert største satsingen i NTP-perioden. Sammenhengende dobbeltspor skal stå ferdig til Hamar, Tønsberg og Fredrikstad (Seut) innen 2024, og videre utbygging til Lillehammer, Skien og Halden innen 2030.  Utbyggingen er godt i gang, og i dag pågår arbeid på strekningene Holm-Nykirke (ferdig 2016)  og Farriseidet-Porsgrunn (ferdig 2018) på Vestfoldbanen og Minnesund-Kleverud på Dovrebanen (ferdig 2015). InterCity-utbyggingen vil føre til betydelig kortere reisetid på strekningene og  gi økt kapasitet som muligjør halvtimes-frekvens på InterCity-togene. Planleggingen av Ringeriksbanen vil pågå fra første del av planperioden og inngå som en fjerde InterCity-strekning.

•    Stor-Oslo: Follobanen gir kortere reisetid mellom Ski og Oslo, samt frigjør gamle Østfoldbanen fra Ski til Oslo til flere avganger for lokaltog på en presset og folkerik lokalstrekning.

•    Drammensområdet (Buskerudbyen): Planlegging av dobbeltspor på deler av strekningen Drammen-Hokksund med sikte på å doble frekvensen.

•    Bergensområdet: Den viktige lokaltogstrekningen Bergen-Arna får dobbeltspor med mulighet for hyppigere avganger for lokaltogene (Arna-Bergen hvert kvarter) og bedre kapasitet til gods- og øvrige persontog.

•    Stavangerområdet: Plattformforlengelser vil gjøre det mulig med doble togsett på strekningen Stavanger - Nærbø. Det gir plass til flere passasjerer i rushtiden på en banestrekning i sterk vekst. Det blir planlegging av dobbeltspor på strekningen.

•    Trøndelag: Elektrifisering av Trønderbanen og dobbeltspor Hell-Værnes gir kortere reisetid og mer miljøvennlig transport mellom Steinkjer og Trondheim.

•    Narvik: Ofotbanen er en viktig forsyningslinje mellom Nord-Norge og Sør-Norge gjennom Sverige og for utskiping av svensk jernmalm. Nye og forlengede kryssingsspor gir økt kapasitet for å dekke den økende etterspørselen på banen.

ERTMS: Nye signalanlegg

En ny, felleseuropeisk standard for digitale signalanlegg skal tas i bruk i Norge. ERTMS
vil bidra til økt kapasitet på jernbanestrekningene og mer effektiv trafikkavvikling. Systemet gir også enda bedre mulighet for kundene til å følge togenes bevegelse i sanntid enn i dag. Det er satt av seks milliarder kroner til nye signalanlegg i tiårs-perioden. 

Bedre tilbud

Ny grunnrute fra desember 2014 gir flere avganger og lengre togsett for flere seter i lokaltrafikken inn mot Stor-Oslo. Dette krever investeringer i anlegg for vending og parkering av tog, samt lengre plattformer på en rekke stasjoner. Disse investeringene fullføres i aller første del av perioden. Det blir lagt opp til doble togsett på alle pendellinjer som trafikkerer de store knutepunktene mellom Lillestrøm-Oslo S-Asker.

Jernbanens kommunikasjonsteknologi og trafikkstyringssystemer oppgraderes gjennom flere nødvendige tiltak som til sammen bidrar til færre forsinkelser og innstillinger. Bedre teknologi i trafikkstyringen og mer robuste baner som gir færre innstilte tog og bedre punktlighet i rushtiden.

Flere stasjoner oppgraderes og får bedre tilgjengelighet.

Godstrafikken

Nødvendig fornyelse av Alnabru godsterminal vil starte opp. Det blir beredskapsløsninger
i tilfelle stengte banestrekninger: Omlastningsterminaler underveis, ekstra diesellok og alternative godsruter i beredskap. Mot slutten av tiårsperioden vil tiltak på Alnabru, lengre kryssingsspor og mer banestrøm gi en økning i godskapasiteten på mellom 20 og 50 prosent. Generelt vil det satses på å gjøre banestrekningene mer robuste mot klimapå-virkning.

Omprioriteringer etter høringsrunden

I løpet av høringsperioden er det gjennom analyser fremkommet behov for ytterligere brannsikring i Oslotunnelen. Dette vil Jernbaneverket prioritere i første planperiode og omfatter blant annet en ny evakueringsvei med en kostnadsramme i størrelsesorden 130-150 mill. kr. 

Det er for perioden 2014-17 satt av 165 millioner kroner til tiltak på strekningen Drammen-Hokksund.  I utkastet til handlingsprogram var dette beløpet tiltenkt tiltak for gjenåpning av Steinberg stasjon. Jernbaneverket har senere anbefalt at midlene i stedet brukes til planlegging og oppstart av tiltak på strekningen Drammen-Hokksund for bl.a. å øke tilgjengeligheten og robustheten i togtilbudet.  Dette på grunn av lavt nytte/kostnadsforhold for tiltakene på Steinberg. Den videre politiske prosess vil avklare disponeringen av midlene. 

For øvrig er det ikke gjort vesentlige endringer fra høringsutgaven av handlingsprogrammet.

Kontaktpersoner:

 

Nasjonalt:

Anita Skauge  (Plan- og utviklingsdirektør) 916 55 322

Svein Horrisland  (Kommunikasjonsdirektør) 916 55 155

Paul Runnestø (Avdelingsdirektør Plan- og myndighetskontakt) 916 55 326

Regionalt:
Nord: Anne Skolmli (Regional Plan- og utviklingsdirektør)  916 72 580

Øst: Anne Marstein  (Regional Plan- og utviklingsdirektør)  971 83 455

Sør/Vest: Lars Chr. Stendal (Regional Plan- og utviklingsdirektør) 911 15 516