Ny godsterminal skal ligge sør for Trondheim

Regjeringen har nå bestemt at den nye godsterminalen for Trondheimsområdet skal ligge sør for byen. – Etter flere tiår med prosesser rundt plasseringen, har regjeringen nå besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Godstog på Dovrebanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 
-    Jeg er glad for at regjeringen følger vår anbefaling og at arbeidet nå tas et skritt videre, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.  Jernbaneverket skal nå utrede de to aktuelle alternativene sør for Trondheim videre i løpet av året, slik at regjeringen kan ta en endelig beslutning.

To alternativer
Det er altså to alternativer sør for Trondheim som nå gjenstår. Dette er plassering av terminalen på Søberg eller Torgård. Jernbaneverket får nå i oppdrag å utrede konsekvensene av disse to nærmere, slik at regjeringen i neste runde får grunnlag for å ta endelig stilling til hvor det nye logistikknutepunktet i Trondheimsregionen skal ligge.

– Vi ser ingen grunn til å vente til 2015, slik det var lagt opp til fra forrige regjering, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. En raskere beslutning er viktig både for byutviklingen i Trondheim og for å nå ambisjonen om å frakte mer gods på jernbane. - Trondheim by vil med nytt logistikknutepunkt sør for byen få frigjort store sentrumsnære arealer, mens godsterminalen med ny plassering vil få betydelig større muligheter til å utvide og effektivisere virksomheten sin, sier Solvik-Olsen.

I tråd med anbefalinger
Regjeringens valg av konsept er i tråd både med de faglige anbefalingene i Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU), i den eksterne kvalitetssikringen (KS1) og med ønskene til det lokale næringslivet og transportørene. - Næringslivet ønsker seg en ny terminal nærmest mulig markedstyngdepunktet, og det er sør for Trondheim, sier Solvik-Olsen.

Jernbaneverket leverte sin KVU med anbefaling om at ny terminal skulle legges sør for Trondheim til Samferdselsdepartementet i januar 2012. Anbefalingen fikk støtte i den påfølgende eksterne kvalitetssikringen (KS1). Den rødgrønne regjeringen valgte imidlertid å utsette videre arbeid med valg av konsept i påvente av at resultatene av at den pågående brede godsanalysen skulle foreligge i løpet av 2015. - Jernbaneverkets og næringslivets anbefaling er klar, og den eksterne kvalitetssikringen støtter denne anbefalingen. Da er det ingen grunn til å vente med å ta beslutningen, sier Solvik-Olsen.