KVU-dokumenter

På denne siden legger vi fortløpende ut dokumenter i forbindelse med KVU-arbeidets forskjellige faser. Denne oversikten vil bestå av seks hoveddokument: Plan for gjennomføring, Behovsanalyse, Strategidokument, Kravdokument, Konseptanalyse (kommer) og selve KVU dokumentet.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

 

Bestillingsbrev

Samferdselsdepartementets oppdrag til Jernbaneverket – Oppdrag KVU for ny godsterminal i Trondheimsregionen.
Last ned bestillingsbrevet her.

Plan for gjennomføring:

Dette dokumentet beskriver en trinnvis gjennomgang av den foreliggende KVU-prosessen. her beskrives prosjektets forskjellige faser samt hvordan disse skal gjennomføres.

Last ned "Plan for gjennomføring" her.

 

 

Behovsanalyse:

Behovsanalysen er første del i KVUen og danner grunnlaget for utforming av mål og strategier i de neste fasene av arbeidet. Dokumentet gjør rede for samfunnsbehovene, tiltaksutløsende behov og andre behov i forbindelse med en slik etablering.

Behovsanalysen har blant annet avdekket at framtidens terminal for omlasting av gods transportert på jernbane til og fra regionen, bør være en integrert del av et regionalt logistikknutepunkt med gode forbindelser til hovedvegnett, havn og transportørenes egne terminaler.

Last ned Behovsanalyse.

 

Strategidokument:

Dokumentet er en oppfølging av behovsanalysen og omfatter en oppsummering av nasjonale og regionale mål og strategier som har relevans for prosjektet. Dette danner grunnlag for formulering av samfunnsmål og effektmål for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

Strategidokumentet skal i den videre KVU-prosessen danne grunnlaget for utarbeiding av kravdokumentet (resultatmål) og konseptanalysen. Utarbeiding av krav (resultatmål) vil omfatte Jernbaneverkets krav, næringslivets krav og krav vedrørende miljø og sikkerhet.

Last ned Strategidokumentet. 

 

Kravdokument


Dette dokumentet vil redegjøre for hvilke krav som skal ligge til grunn for etaberingen av ny godsterminal. Det er her hovedsakelig tre kravskategorier som vil gjøre seg gjeldende. For det første er det snakk om Jernbaneverkets krav, både i forhol til overordnet kapasiet som nasjonale måle og strategier, krav til jernbaneforbindelse og spor samt krav til terminalutforming.

For det ande handler det om Miljøkrav. I NTP beskrives følgende miljøindikatorer: CO2-utslipp, redusere NOx-utslipp, antall bosatte eksponert for støy og støv, unngåelse av naturinngrep i naturområder, begrense inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrket jord. Miljøkravene skal sjekkes ut i egne møter med sektormyndigheter. Ut av disse og tidlig i kravanalysen må det utledes hva som er absolutte og hva som er mer "bevegelige" krav.

For det tredje vil dokumentet ta for seg det som faller inn under katogorien andre krav. Denne kategorien omhandler krav fra involverte aktører samt omgivelsene og lokalsamfunnet generelt.

Eksempler på dette er blant annet:
  • Krav til forbindelse med andre transportformer blant annet i forbindelse med etablering av tilførsveg og i forhold til samlokalisering med andre transportformer
  • Forholdet og koblingen til havn og sjøforbindelse skal beskrives og vurderes gjennom et samarbeid med havnemyndigheter og Kystverket.
  • Markedsaksept; næringslivets krav vil ta for seg hvorvidt arealets størrelse, fasiliteter og lokalisering er ønsket og godt nok for marked og næringslivet, herunder både grossister og sluttbrukere. Tilsvarende i forhold til operatører og samlastere. Forholdet til næringslivet tas i dialog med næringsforeninger, markedsanalysen og egne møter etter både prosjektets og bedriftenes behov.

Last ned "Kravdokumentet" her.

 

Konseptanalyse

Et konsept er definert som en overordnet løsning for å ivareta et antatt behov for forbedringer i transportsystemet. Hva konseptbegrepet er for ny godsterminal eller logistikknutepunkt søkes å forklares gjennom . Det skal leveres et sett med konseptalternativ basert på behov og krav som beskriver dimensjonene 1) Terminalutforming og 2) Lokalisering og en siste tidsdimensjon som knyttes til en utbyggingsstrategi/rekkefølge for tiltak.

Last ned konseptanalyserapport

 

KVU-dokument

Hensikten med en konseptvalgutredning (KVU) er å kvalitetssikre statens utbygginger i en tidlig fase. Dette er et statlig planverktøy og skal gjøres for alle statlige prosjekt med forventet kostnad over 500 millioner kroner.Denne KVUen er dermed Jernbaneverkets faglige utredning i forbindelse med etablering av ny godsterminal i Trondheimsregionen. KVUen i forbindelse med dette prosjektet består av fire deler: behovsanalyse, strategidokument, kravdokument og konseptanalyse.

Resultatet av dokumentene over vil inngå som deler av det endelig KVU dokumentet.

Last ned Hovedrapport KVU for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsområdet