Terminal i Trondheimsregionen

 • Oppsummering av høringsmerknader

  «Utredning for nytt logistikknutepunkt Trondheimsregionen ble sendt på høring til berørte interessenter herunder kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, næringsliv og grunneiere i perioden 22.01.2015 – 01.03.2015. Det ble også åpnet for at andre som ønsket det, kunne uttale seg.

 • Tilråding for ny godsterminal i Trondheimsregionen

  Jernbaneverket tilrår at en ny godsterminal i Trondheimsregionen legges til Torgård. Samtidig tilrås det at alternativet med lokalisering på Søberg ikke vurderes videre.

 • Prosjektplan for utredning av lokaliseringsvalg

  Dette dokumentet er prosjektplanen for utredning av nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Denne beskriver hvordan Jernbaneverket har planlagt gjennomføring av oppdraget gitt 8.mai 2014.

 • Ny godsterminal skal ligge sør for Trondheim

  Regjeringen har nå bestemt at den nye godsterminalen for Trondheimsområdet skal ligge sør for byen. – Etter flere tiår med prosesser rundt plasseringen, har regjeringen nå besluttet at videre planlegging skal ta utgangspunkt i alternativer sør for byen.

 • Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning: Nytt logistikknutepunkt i Trondheim

  Advansia AS, Samfunns- og naringslivsforskning AS og Det Norske Veritas AS, heretter kalt kvalitetssikringsgruppen (KSG), har på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet gjennomfort kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

 • Anbefaler delt godsløsning sør for Trondheim

  Jernbaneverket anbefaler at konseptet ”delt sør” legges til grunn for det videre arbeid med logistikknutepunkt i Trondheimsregionen. Med denne anbefalingen legger Jernbaneverket vekt på å bidra til mer konkurransekraft for næringslivet og samtidig ta hensyn til ytre miljø.

 • Oppsummering av høringen

  Vedlagt denne saken finner du dokumenter fra høringsrunden for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen.

 • KVU for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen ut på høring

  Jernbaneverket la 12.mai ut konseptvalgutredningen (KVU) for nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen på høring. Det er behov for en ny og moderne godsterminal i Trondheimsområdet og Jernbaneverket viser i konseptvalgutredningen at alternativer både sør og øst for Trondheim fortsatt er aktuelle.