Vedlikeholdsoversikt 2017

Bane NOR utfører vedlikehold og fornyelse på mange fronter i 2017. Størst er innsatsen på hovedstrekningene Sørlandsbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen, samt i Oslo-området.

Illustrasjonsfoto fra arbeider i Brynsbakken i Oslo. (Foto: Øystein Grue)

I 2017 bruker Bane NOR på landsbasis snaue 2,5 milliarder kroner til drift, samt 1,8 milliarder til forebyggende og korrektivt vedlikehold. Drøye to milliarder går til fornyelse av eksisterende anlegg. 

I tillegg kommer ulike investerings- og utbyggingsprosjekter, som også er tatt med i nedenstående oversikt over tiltak fordelt på banestrekninger. Lista er et utvalg av tiltak, og mange av tiltakene som er oppført strekker seg over flere år.

Dovrebanen sør for Lillehammer

 • Hamar – Fåberg: Forberedende ballastrens (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler og bytte av kabler) på delstrekninger der dette ikke er gjennomført tidligere
 • Hamar – Fåberg: Forsterkning av fyllinger, rassikring og andre underbygningstiltak for en mer robust bane bl.a. dreneringstiltak  
 • Utskifting av skinner og sviller på delstrekninger
 • Utskifting av sporvekselkomponenter
 • Bruarbeid – reparasjon av mindre feil

Østfoldbanen                                                                 

 • Bygging av nytt dobbeltspor Oslo S – Ski (Follobanen, ferdig 2021)
 • Sarpsborg-Kornsjø: Forberedende ballastrens på delstrekninger der dette ikke er gjennomført fra før.
 • Overflatebehandling av bruer på strekningene Oslo – Kornsjø
 • Oslo S – Ski: tiltak i tunneler
 • Utskifting av skinner og sviller på delstrekninger
 • Utskifting av sporvekselkomponenter
 • Ballastsupplering og sporjustering

Vestfoldbanen

 • Bygging av 22 km nytt dobbeltspor Farriseidet – Porsgrunn (ferdig 2018)
 • Bygging av ny omformerstasjon på Solum
 • Sporvekselfornyelse
 • Skinnefornyelse og svillefornyelse på delstrekninger mellom Drammen og Larvik
 • Bruarbeid – generell renovering og sandblåsing på delstrekninger mellom Drammen og Larvik
 • Fornyelse av gjerder på deler av strekningen mellom Drammen og Larvik
 • Vedlikeholdstiltak på signal- og elkraftanlegg på delstrekninger                   

Gardermobanen

 • Skinne- og svillebytte på delstrekninger
 • Komponentbytte på sporveksler
 • Vegetasjonsrydding
 • Sporjustering og ballastsupplering
 • Transmisjonsanlegg og -systemer for togfremføring
 • Publikumsinformasjonsanlegg
 • Vedlikeholdstiltak på signal- og elkraftanlegg på delstrekninger  

Hovedbanen

 • Sporvekselfornyelse og komponentbytte mellom Lillestrøm og Eidsvoll       
 • Fornyelsestiltak på Alnabru godsterminal
 • Bruarbeid – reparasjon av mindre feil
 • Skinnefornyelse og svillefornyelse på delstrekninger mellom Lillestrøm – Eidsvoll
 • Skinnesliping mellom Lillestrøm – Eidsvoll
 • Vedlikeholdstiltak på signal- og elkraftanlegg på delstrekninger
 • Fornyelsestiltak for mer robust jernbane gjennom Oslo
 • Skinnebytte på delstrekninger mellom Oslo S og Aker

Drammenbanen

 • Rehabilitering av Lieråsen tunnel, planlagt ferdig 2021
 • Sporvekselfornyelse mellom Asker og Gulskogen
 • Skinnefornyelse mellom Asker og Gulskogen
 • Bruarbeid – reparasjon av mindre feil mellom Asker og Gulskogen
 • Skinneslipping
 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Spikkestadbanen

 • Utbygging av Heggedal stasjon til samtidig innkjør
 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Sørlandsbanen

 • Moi - Egersund: Nytt strømforsyningsanlegg
 • Utskifting av bru ved Launes i Egersund
 • Skinnefornyelse på strekningen mellom Hokksund og Nelaug
 • Sporvekselfornyelse og komponentbytte på strekningen mellom Hokksund og Egersund
 • Plattformforlengelse på Klepp stasjon
 • Skogrydding mellom Kristiansand – Egersund og behandling av ettervekst mellom Nordagutu og Kristiansand
 • Fornyelse av dreneringsanlegg på flere delstrekninger
 • Skinnesliping
 • Sporjustering og sporvekseljustering
 • Fjell-, ras- og tunellsikring
 • Bruarbeid - reparasjon av mindre feil

Arendalsbanen

 • Svillebytte på delstrekninger
 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Bergensbanen

 • Anleggsarbeider på nytt løp Ulriken tunnel (nytt dobbeltspor Bergen – Arna)
 • Bygging av ny omformerstasjon i Arna
 • Underbygningstiltak
 • Fjell- og tunnelrensk på Hardangervidda
 • Fornyelse av snøoverbygg og snøskjermer mellom Haugastøl og Reimegrend
 • Komponentbytte på kontaktledning mellom Voss og Dale samt Trolldalen og Ål
 • Tunnelsikring - brann og vann
 • Fornyelse av sporveksler
 • Utskifting av skinner og sviller på delstrekninger
 • Tiltak på stasjoner

Randsfjordbanen

 • Sville- og skinnebytte på deler av strekningen
 • Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

Roa-Hønefossbanen

 • Mindre reparasjoner, komponentbytte og vedlikeholdstiltak

 Flåmsbana

 • Sville- og skinnefornyelse

Gjøvikbanen

 • Ny omformerstasjon på Kallerud i Gjøvik
 • Punktvis sville- og skinnebytte mellom Grefsen og Gjøvik
 • Ballastsupplering på strekningen
 • Oppstart av planlegging for kontaktledningsfornyelse mellom Oslo S og Roa
 • Bruvedlikehold
 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Kongsvingerbanen

 • Svillebytte på stasjoner bl.a. Sørumsand, Magnor, Matrand og Galterud.
 • Komponentbytte i sporveksler mellom Lillestrøm og Kongsvinger
 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak

Dovrebanen (nord for Lillehammer)

 • Bygging av Heggstadmoen containerterminal
 • Forlengelse av spor 3 på Heimdal stasjon
 • Forberedende ballastrensing (dreneringstiltak, rensk av grøfter og bygging av kabelkanaler)
 • Utskifting av sviller og skinner på delstrekninger
 • Sporjustering og sporvekseljustering
 • Gjerding
 • Fjell- og tunnellrensk
 • Sporveksler komponentbytte.

Rørosbanen

 • Svillebytte
 • Sporjustering og sporvekseljustering
 • Ballastsupplering
 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak på delstrekninger

Solørbanen

 • Nytt utkjør hovedsignal Vestmo tømmerteriminal
 • Komponentbytte og mindre vedlikeholdstiltak på delstrekninger

Nordlandsbanen

 • Bygging av kryssingsspor og nye plattformer på Oteråga
 • Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet
 • Svillebytte på noen strekninger
 • Forsterkning av fyllinger, rassikring og andre underbygningstiltak for en mer robust bane på deler av strekningen
 • Svillefornyelse på bruer på strekningen
 • Ballasttiltak 
 • Skinnesliping
 • Ballastsupplering
 • Sporjustering og sporvekseljustering
 • Fjell- og tunnelrensk
 • Bruarbeid - reparasjon av mindre feil
 • Oppstart av ny driftsbase på Grong

Ofotbanen

 • Bygging av nytt Djupvik kryssingsspor
 • Tiltak på Narvik stasjon
 • Utskifting av skinner og sviller på flere delstrekninger
 • Snøoverbygg Haugfjell
 • Skinnesliping
 • Komponentbytte i sporveksler
 • Sporjustering og sporvekseljustering
 • Fjell- og rassikring

Øvrige tiltak

 • Arbeider for innføring av nytt signalsystem ERTMS
 • Vedlikeholdstiltak på terminaler, bygninger og tekniske bygg
 • Tiltak på stasjoner for bedre på- og avstigninsgforhold, parkering mv
 • Skogrydding på flere delstrekninger og tiltak for å hemme etterveksten på strekninger som er ryddet for skog inntil sporet
 • I tillegg kommer generelt årlig arbeid med kontroller og mindre reparasjoner og vedlikeholdstiltak på alle strekninger