Rørosbanen 2015

Rørosbanen er 382 kilometer lang fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er dieseldrevet. På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller.

 
Tømmertog på Elverum. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong> 

Dette store og viktige arbeidet blir videreført også i 2015. I tillegg prioriteres rassikring og planoverganger/veisikringsanlegg.

Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre slike saktekjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres. I 2015 vil det pågå store arbeider med svillebytte på Rørosbanen på  strekningen Atna-Hanestad-Alvdal-Auma/Tynset.

Det vil i 2015 bli gjennomført vedlikeholdstiltak på noen av banens bruer, samt tunnelsikringsarbeider i Drøili tunnel. I tillegg planlegges en rekke tiltak for å forebygge solslyng, som følge av de utfordringer solslyng bød på sommeren 2014.
I 2015 prioriteres rassikring på strekningene Stensli-Støren, samt tiltak for å bedre driftsstabiliteten i vegsikringsanlegg. Det vil i 2015 bli gjennomført arbeider på flere av banens planoverganger.

På strekningen skal det også gjennomføres flere fjell- og rassikringstiltak.
Det vil også bli gjennomført skogrydding på delstrekninger, et tiltak som er viktig både for å få ned tallet på dyrepåkjørsler og for å bedre sikt og sikkerhet.

En stor aktivitet ved Rørosbanen i 2015 er for øvrig bygging av ny tømmerterminal på Koppang. Ny tømmerterminal skal sørge for å øke kapasiteten, effektiviteten og sikkerheten ved omlasting av tømmer fra bil til bane. Dette arbeidet skal ferdigstilles i 2015.