Ofotbanen 2015

Ofotbanen er den 42 kilometer lange strekningen fra Narvik havn til riksgrensen på Bjørnfjell. Banen er den strekningen i landet med mest godstrafikk målt i tonn. Den største delen av trafikken utgjøres av malmtog fra Sverige med 30 tonns aksellast. Dette gjør at banen har et stort behov for vedlikehold i sommersesongen.

Malmtog på Straumsnes stasjon. <strong>Foto: Njål Svingheim</strong>
Store arbeider på Ofotbanen er i 2015 utskifting av sviller og skinner på grunn av stor slitasje fra den tunge og tette trafikken på banen. Skinnene på Ofotbanen får stor slitasje i kurvene som følge av de tunge malmtogene.  Det kjøres 10-12 lastede malmtog i døgnet alle dager.

På Ofotbanen benyttes det tresviller (bøk) pga liten elastisitet i sporet. Gamle tresviller med befesting av type Hey-Back byttes ut med nye tresviller med befestning av type Pandrol som har større klemkraft. Dette er svært viktig for å hindre skinnevandring når de tunge malmtogene bremser nedover mot Narvik. Slitasjen på sporvekslene er også stor og derfor må det gjøres et omfattende arbeid med vedlikehold av sporveksler hvert år i sommersesongen.

Ofotbanen har mange snøoverbygg og flere av disse er i dårlig stand.  I 2015 skal snøoverbygget Katterat vest rives og erstattes med nytt 63 meter langt snøoverbygg. Reetablering av snøskjermer og utbedring av skader på eksisterende snøoverbygg skal også gjennomføres for å gjøre banen mer robust mot snø og snødrift.
Arbeidene med Bjørnfjell kryssingsspor er ferdig og nye kryssingsspor ble tatt i bruk høsten 2014.

På Rombak fortsetter bygging av nye og lengre kryssingsspor og disse planlegges tatt i bruk høsten 2015. 
Det vil også pågå forberedende arbeider for bygging av nytt kryssingsspor ved Djupvik.
Strømforsyningen til togene på Ofotbanen skal forsterkes og i år skal det bygges forsterkningsledning på strekningen Narvik-Rombak.  Oppgradering av fjernledningen skal utføres i 2015-2016.
Rassikringstiltak langs Ofotbanen vil fortsette i år. Forlengelse av rashvelv i Norddalen ved km. 33 050 ble ferdigstilt i fjor, og i år etableres det en 100 meter lang fangmur/voll på rasutsatt parti ved km. 32,150. Prosjektene bidrar til økt sikkerhet og robusthet for banen og reduserer sannsynligheten for driftsforstyrrelser.
I tillegg vil det bli gjennomført fjellrensk av tunneler og skjæringer på deler av banen.

Kontroll og etablering av jordingsanlegg for signaler på stasjoner er et prosjekt som har til hensikt å redusere/fjerne feil på signalanlegget som følge av “strøm på avveie” på stasjonene.
Etablering av 30 nye KL-fundament/master til erstatning for gamle bidrar til å forebygge feil og driftsforstyrrelser på høyspentanlegget langs banen. I dette prosjektet inngår også fortetting av masteavstanden for å gjøre anlegget mer robust på vindutsatt parti ved Norddalsbruene.