Oslokorridoren, Lillehammer - Oslo S - Skien

Jernbaneverket definerer her Oslokorridoren som strekningene fra Oslo S og ut til Lillehammer og Skien. Innenfor dette området er det en svært tett togtrafikk og feil og forsinkelser her får store konsekvenser for mange mennesker, for næringslivet og for togtrafikken utover i landet.

Sporfornyelse på Oslo S (Foto: Hilde Lillejord)

 I 2014 vil det fortsatt foregå en del fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker - Etterstad, der de største tiltakene ble gjennomført i de foregående årene.  Etterarbeidene etter tidligere års store fornyelsesjobb fordeler seg på underbygning, overbygning, kontaktledning signal/sikringsanlegg og teleanlegg.

Videre skal det utføres anleggsarbeider for Follobanens innføring til Oslo S. Disse arbeidene berører også Østfoldbanen.  

På Loenga i Oslo fornyes flere sporveksler med tilhørende varme og tilliggende spor. Også kontaktledningsanlegget samme sted er under fornyelse.

Drammenbanen skal det gjennomføres utskifting av samtlige sporveksler (fire stk) på Eriksrud stasjon i Lieråstunnelen. I samme tunnel skal fire km med spor få nye skinner i år. Dette er ogsstart på et flerårig prosjekt med skinnebytte på strekningen for å få bedre spor og hindre hendelser med skinnebrudd. de gamle skinnene er fra banens åpning i 1973. Drammen stasjon fpr nye skinner i spor 5 og en ny sporveksel på stasjonen skal legges inn.

Arbeidet med innføring akseltellere til erstatning for sporfelt Oslo S - Drammen videreføres på strekningen Asker - Drammen i 2014.

Vestfoldbanen foregår det et prosjekt for fornyelse av banens sporvekselvarme. Dette er viktig av hensyn til stabil trafikkavvikling om vinteren. Det skal også skiftes skinner på delstrekninger av Vestfoldbanen i 2014.

Dovrebanen sør for Lillehammer videreføres de store arbeidene med utbedring og fornyelse av banens dreneringssystemer. Dette er avgjørende for å få et godt og stabilt spor og samtidig en forberedelse for kjøring av ballastrenseverk på strekningen. Prosjektet går over flere år og strekningen har et stprt vedlikeholdsetterslep. Det skal i 2014 skiftes skinner på vel fire kilometer mellom Eidsvoll og Lillehammer.

Anleggsarbeidene på nytt dobbeltspor på 17 kilometer bane nordover fra Minnesund går for fullt og strekningen skal etter planen åpnes i slutten av 2015.