Gjøvikbanen

Gjøvikbanen er 123,8 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik. Banen er elektrisk drevet og har en betydelig gods- og persontrafikk. Banens kapasitet er tidvis sprengt på strekningen sør for Roa.

Nye Furumo holdeplass som skifter navn til harestua i desember 2013. (Foto: Njål Svingheim)

Jensrud kryssingsspor mellom Hakadal og Stryken ble koblet inn sommeren 2013 og har gitt et betydelig bidrag til økt kapasitet og bedre punklighet på Gjøvikbanen.
Banens godstrafikk utgjøres av godstog til og fra Bergensbanen over Roa. 

Gjøvik stasjon gjennomgår en omfattende modernisering etter mønster av den nye Lillehammer skysstasjon.

I 2014 skal det gjennomføres omfattende utskifting av skinner og sviller på delstrekninger av Gjøvikbanen.