Bergensbanen

Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Med til baneområdet regnes også den 54 kilometer lange Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, den 32 kilometer lange Roa- Hønefossbanen og den 20 kilometer lange Flåmsbana. Tiltak for å gjøre banen mer robust mot store nedbørmengder og klimapåvirkning de viktigste prosjektene på Bergensbanen også i 2014.

Tog 609 ankommer Hallingskeid med det nye snøoverbygget under anlegg. (Foto: Njål Svingheim)
På Vossebanen (Voss – Bergen) pågår et flerårig arbeid for bedre vann- og frostsikring . Arbeidene startet vestover fra Bulken i 2011, ble videreført i 2012 og 2013 og fortsetter også i 2014. Hele banen fra Bulken til Arna skal få bedre dreneringssystemer, og tiltaket vil også pågå i kommende sesonger. Banen går her gjennom et område med bratt sideterreng og det er av stor betydning å sikre dette best mulig mot ras og utglidninger for å trygge togtrafikken.

På strekningen Hallingskeid – Myrdal vil arbeider med bedre drenering pågå også denne sesongen.

På Vossebanen utføres det også skinne- og svillebytte på delstrekninger. Flere mindre partier med dårlig skinnegang skal byttes ut i 2014. Det monteres nye master for ny kontaktledning på deler av Vossebanen.

I Trollkona tunnel ved Dale monteres det nødbelysning.

I Hallingdal og i Raundalen skal det også foretas utskifting kortere partier med dårlig skinnegang. Det vil også bli skiftet sviller på flere delstrekninger i 2014.

På strekningen Bergen – Arna skal det bygges dobbeltspor. Arbeidene planlegges å får byggestart i 2014, mens forberedende arbeider startet i 2013.

Voss stasjon er under ombygging. Stasjonen skal få universell utforming med tilgjengelighet for alle. Det bygges undergang under sporene og nye plattformer. Dette fører også til store omlegginger av spor og installasjoner på stasjonen. Stasjonene Vaksdal og Stanghelle fikk nye plattformer i 2013.

 På ulike steder foretas punktvis utskifting av ballasten for hindre at tilstanden utvikler seg slik at det blir nødvendig å redusere hastighet på disse stedene.