Oslo-området

Jernbaneverket definerer Oslo-området som strekningene fra Oslo S og ut til Ski, Asker, Lillestrøm og Grefsen. Innenfor dette området er det en svært tett togtrafikk og feil og forsinkelser her får store konsekvenser for mange mennesker, for næringslivet og for togtrafikken utover i landet. Prosjekt Stor-Oslo er navnet på fornyelsen av jernbanen i Oslo-området.

Sporfornyelse på Oslo S (Foto: Hilde Lillejord)

 I 2013 vil det foregå en del etterarbeider etter de store fornyelsesarbeidene på strekningen Lysaker Etterstad som er gjennomført i de foregående årene. Det vil også sommeren 2013 bli en periode uten togtrafikk gjennom Oslotunnelen, Oslo S – Lysaker vil være stengt fra 13/7 til 22/7.  I sommer skal det blant annet bygges inn bedre brannsikring i Oslotunnelen.  Etterarbeidene etter tidligere års store fornyelsesjobb fordeler seg på underbygning, overbygning, kontaktledning signal/sikringsanlegg og teleanlegg. Det skal utføres noe vegetasjonsrydding og bygges nytt koblingshus for el-kraft.

Videre skal det utføres forberedende anleggsarbeider for Follobanens innføring til Oslo S. Disse arbeidene berører Østfoldbanen og denne må derfor holdes stengt i en periode av hensyn til anleggsarbeidene. 

På Filipstad driftsbanegård pågår det er flerårig prosjekt med utskifting og fornyelse av sporveksler og sporfornyelser. På Loenga pågår også et tilsvarende prosjekt og på Bekkelaget skal sporvekselvarme fornyes. Arbeidet med innføring av akseltellere fortsetter i 2013. Det pågår testing av dette på strekningen Oslo S – Lysaker. Videre montering og uttesting av akseltellere på strekningen ut til Drammen vil skje i år og i 2014.

Fornyelsen av spor og anlegg på Alnabru godsterminal fortsetter gjennom året.

Til sammen brukes det vel to milliarder kroner på fornyelse av jernbanen i Oslo-området fram til 2014.  Punktligheten i togtrafikken har etter sommerarbeidene de siste årene vist en markant bedring. Det har blitt betydelig færre feil på jernbanen gjennom Oslo.     

For å kunne gjennomføre arbeidene er det nødvendig med stengt bane på natten i flere perioder, for uten en lengre periode med ca ni dager uten togtrafikk gjennom Oslotunnelen og på Østfoldbanen sommeren 2013.