Nordlandsbanen

Nordlandsbanen er den 726 kilometer lange strekningen fra Trondheim til Bodø. Banen går gjennom et krevende terreng og klima. På Nordlandsbanen har det i flere år pågått et større program for rassikring og drenering Også banens mange stålbruer er underlagt et eget fornyelsesprosjekt.

Kartelegging av ras- og utglidningsfare nord for Grong i juni 2013 <strong> Foto: Njål Svingheim</strong>

Nordlandsbanen er den lengste av hovedstrekningene og går gjennom et skiftende klima fra innlandsbygder til kyststrøk, fra skogområder til høyfjellsterreng. Deler av strekningen får ofte store nedbørsmengder, noe som setter store krav til banens underbygning og dreneringssystemer.

• Det gjennomføres i 2013 flere omfattend arbeider med forsterkning av utsatte fyllinger. Seks store jernbanefyllinger blir forsterket i år og arbeidet skal videreføres de kommende årene.
• Det utføres også skinnebytte, svillebytte, flere dreneringstiltak, sporjustering og andre rassikringsarbeider på banen.
• I 2013 vil arbeidet med rehabilitering av banens bruer fortsette. Dette er viktig både av hensyn til sikkerheten og av hensyn til punktligheten fordi bruene må være i fullgod stand for å hindre nedsatt hastighet over dem
• Deler av banen går i terreng med rasfare og det er satt i gang en omfattende detaljkartlegging på strekningen Grong – Mosjøen. Dette vil gi en detaljert oversikt over tilstand og behov for framtidige utbedrings- og sikringstiltak
• Tiltakene for å få ned tallet på dyrepåkjørsler videreføres også i 2013. Arbeidet foregår samarbeide med berørte kommuner og dyre-eiere.
• Det er satt i gang detaljprosjektering for utskifting av den store jernbanebrua over Stjørdalselva
• Værnes holdeplass er under utbygging i forbindelse med prosjektene på flyplassen