Dovrebanen

Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På Dovrebanen har det gjennom flere år skjedd en vesentlig opptrapping av vedlikeholdsinnsatsen. Dette omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring. I 2013 er det dreneringstiltak og rasforebyggende tiltak som er vektlagt.

Kongsvoll stasjon skal få lengre plattform i 2013. Her passerer Jernbaneverkets målevogn stasjonen. Målevogna sjekker tilstanden på spor og kontaktledning. (Foto: Njål Svingheim) 
  

OBS! På grunn av storflommen som rammet Gudbrandsdalen i slutten av mai 2013, er det satt i gang en rekke akutte tiltak på strekningen Lillehammer - Dombås. Flommen gjorde store skader på banen da store vannmengder fant nye elveløp ned dalsidene og traff banelegemet på steder uten stikkrenner og kuverter, dvs steder det normalt ikke kommer mye vann fra sideterrenget. Banen må derfor utbedres på mange strekninger, et arbeid som vil pågå til langt inn i 2014. 

Dette omfatter graving av dypere linjegrøfter, rensk av grøfter i sideterreng og utskifting av stikkrenner. Banens dreneringssystemer må forbedres for å kunne stå rustet til å takle store nedbørsmengder og flom. Også 2013 skal det gjennomføres større arbeider med å bedre dreneringssystemene på Dovrebanen. Dette gjelder strekningen nordover fra Hamar og på delstrekninger i Gudbrandsdalen.

Mellom Dovre og Dombås er et omfattende rassikringstiltak seg fullført. Gjennom flere år er det utført store forebyggende arbeider i sideterrenget over og under banen for å hindre ras og utglidninger.

Det skal gjennomføres fornyelsestiltak på flere av Dovrebanens bruer i 2013. Ved Tretten skal det legges inn en ny kulvert under sporet.  Ved Harpefoss skal det anlegges en ny bru og banen må her legges om på en midlertidig trase mens bruarbeidet pågår.

Tallet på signalfeil skal reduseres gjennom et eget prosjekt for dette. Signalfeil består oftest i at det ikke er mulig å stille klarsignal for tog fordi systemet feilaktig viser at det allerede er et tog på strekningen, såkalt ”belegg” . Dette medfører forsinkelser i trafikken, derfor er færre signalfeil et viktig punktlighetstiltak.

Slitte sporveksler skal rehabiliteres eller byttes ut. På Dombås skal det legges inn en ny sporveksel i hovedspor.
 
Det nye Vålåsjø kryssingsspor mellom Fokstua og Hjerkinn skal åpnes for trafikk i juni 2013. Tiltaket skal bedre kapasiteten og punktligheten i godstrafikken.

På den 17 kilometer lange strekningen fra Minnesund til Kleverud går arbeidene med nytt dobbeltspor videre for fullt. Strekningen står ferdig i 2015.

På Trondheim stasjon pågår det omfattende moderniserings- og fornyelsesarbeider. Dette inkluderer også sporfornyelse, bedre adkomstforhold og nye plattformer.
På Heimdal stasjon skal spor tre forlenges for å øke kapasiteten.
På Kongsvoll stasjon skal plattformen forlenges.