Punktlighetstiltak og vedlikeholdsoversikt 2013

 • Vedlikeholds- og fornyelsestiltak 2013

  Jernbaneverket arbeider med en lang rekke tiltak på alle banestrekninger som skal gi bedre punktlighet og regularitet i togtrafikken. Punktligheten i togtrafikken har vist klar forbedring etter hvert som tiltakene har gitt effekt. På disse sidene finner du omtale og oversikt over de viktigste tiltakene 2013, fordelt på banestrekningene.

 • Oslo-området

  Jernbaneverket definerer Oslo-området som strekningene fra Oslo S og ut til Ski, Asker, Lillestrøm og Grefsen. Innenfor dette området er det en svært tett togtrafikk og feil og forsinkelser her får store konsekvenser for mange mennesker, for næringslivet og for togtrafikken utover i landet. Prosjekt Stor-Oslo er navnet på fornyelsen av jernbanen i Oslo-området.

 • Vestfold- og Bratsbergbanen

  Vestfoldbanen er 139 kilometer lang fra Drammen til Eidanger. 17 kilometer i Nordre Vestfold har dobbeltspor og ytterligere 7,5 kilometer dobbeltspor fra Barkåker til Tønsberg fikk dobbektspor i 2011. Bratsbergbanen er 48 kilometer lang fra Eidanger til Nordagutu. Til dette området regnes også Tinnosbanen fra Hjuksebø til Notodden og Tinnoset. I 2013 er det største fornyelsesprosjektet i baneområdet totalfornyelse av Hjuksa bru på Tinnosbanen

 • Østfoldbanen

  Østfoldbanen er 170 kilometer lang fra Oslo S over vestre linje til riksgrensen ved Kornsjø. Det er dobbeltspor fra Oslo S fram til Sandbukta ved Moss. Østfoldbanens østre linje fra Ski over Mysen til Sarpsborg er 77 kilometer lang. For å hindre feil som fører til forsinkelser skal det i 2013 gjennomføres arbeider for å forbedre sporisoleringen på Østfoldbanen.

 • Kongsvingerbanen

  Kongsvingerbanen er 116 kilometer lang fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Kongsvingerbanen er den første banen der sporet er ferdig totalt fornyet. Dette omfatter oppsamling av alle kabler i egne føringsveier, rens av alle grøfter og stikkrenner og utskifting av ballasten som sporet ligger i. I 2013 er det derfor bare mindre tiltak som skal gjennomføres på Kongsvingerbanen.

 • Gjøvikbanen

  Gjøvikbanen er 123,8 kilometer lang fra Oslo S til Gjøvik. Banen er elektrisk drevet og har en betydelig gods- og persontrafikk. Banens kapasitet er tidvis sprengt på strekningen sør for Roa. I 2013 skal det nye kryssingssporet ved Jensrud mellom Hakadal og Stryken åpnes for trafikk.

 • Bergensbanen

  Bergensbanen er 371 kilometer lang fra Hønefoss til Bergen. Med til baneområdet regnes også den 54 kilometer lange Randsfjordbanen fra Hokksund til Hønefoss, den 32 kilometer lange Roa- Hønefossbanen og den 20 kilometer lange Flåmsbana. Tiltak for å gjøre banen mer robust mot store nedbørmengder og klimapåvirkning de viktigste prosjektene på Bergensbanen i 2013.

 • Sørlandsbanen

  Sørlandsbanen er 549 kilometer lang fra Drammen til Stavanger. 14 kilometer fra Sandnes til Stavanger har dobbeltspor. Det største enkeltprosjektet på Sørlandsbanen i 2014 er arbeidene med totalfornyelsen av kontaktledningsanlegget på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes.

 • Dovrebanen

  Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På Dovrebanen har det gjennom flere år skjedd en vesentlig opptrapping av vedlikeholdsinnsatsen. Dette omfatter sporfornyelse, skinne- og svillebytte, dreneringsarbeider og rassikring. I 2013 er det dreneringstiltak og rasforebyggende tiltak som er vektlagt.

 • Rørosbanen

  Rørosbanen er 382 kilometer lang fra Hamar gjennom Østerdalen og over Røros til Støren. Banen er dieseldrevet. På Rørosbanen har det gjennom flere år foregått omfattende utskifting av gamle sviller. Dette store og viktige arbeidet blir videreført også i 2013.