Sørlandsbanen

Sørlandsbanen er 549 kilometer lang fra Drammen til Stavanger. 14 kilometer fra Sandnes til Stavanger har dobbeltspor. Det største enkeltprosjektet på Sørlandsbanen også i 2012 er arbeidene med fornyelsen av kontaktledningsanlegget på Jærbanen mellom Egersund og Sandnes. Det skal også utføres en del skinne- og svillebytte og flere andre tiltak på banen i år.

 • Nye gangbaner og sviller på bru på Sørlandsbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
  Kontaktledningsanlegget på strekningen Egersund - Sandnes er fra 1956 og må nå fornyes. Arbeidene med å lage fundamenter til nye master for kontaktledningen startet vinteren 2011 ut fra Egersund. I 2012 går dette arbeidet videre i retning Sandnes. Fornyelse av kontaktledningen  er viktig for å hindre feil og problemer med strømforsyningen til togene.
 • I 2012 skal det også gjennomføres masseutskifting på flere korte partier mellom Egersund og Sandnes. Her skal maskiner grave ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerne alle dårlige masser og tilbakeføre ny pukk.
 • Svillebytte på Arendalsbanen (1000 stk), i Gylandstunnelen (2000 stk), og i kryssingssporet på Drangedal stasjon (1250 stk). Dårlige sviller kan føre til at hastigheten må reduseres inntil de er skiftet ut med nye. Det er for å hindre sakte-kjøringer og for sikre et trygt og stabilt spor at svillebyttet gjennomføres.
 • Utskifting av slitte skinner i Drangsdalstunnelen (2163 spormeter) og ved Nordagutu (1500 spormeter
 • På Jærbanen skal det foretas kantrens langs sporet og flere steder skal banens dreneringsanlegg renskes og fornyes. Dette utføres på strekningen Nærbø – Bryne.
 • Slitte sporveksler på strekningen skal skiftes ut på Brusand, Varhaug, Hellvik og Nærbø
 • Linjegrøfter og stikkrenner skal renoveres på enkelte steder
 • På strekningen Drammen – Nordagutu skal det gjennomføres svillebytte på delstrekninger
 • Fjellrensk og tunnelsikring flere steder. Sporjustering og skinnesliping for bedre komfort og mindre slitasje
 • Jernbaneverkets landsomfattende prosjekt for å rydde skog langs banestrekningene videreføres på Sørlandsbanen i 2012. Dette skjer som en del av de forberedende arbeidene for ballastrensing og på de samme strekningene som nevnt over. Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser  i en bredde på inntil 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for øke reiseopplevelsen. I år skal 18 kilometer fra Nordagutu til Bø ryddes for skog