Østfoldbanen

Østfoldbanen er 170 kilometer lang fra Oslo S over vestre linje til riksgrensen ved Kornsjø. Det er dobbeltspor fra Oslo S fram til Sandbukta ved Moss. Østfoldbanens østre linje fra Ski over Mysen til Sarpsborg er 77 kilometer lang. Innen 2017 skal sporet være totalfornyet fra Moss til Kornsjø.

  • Forberedende ballastrens-arbeider på østfoldbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
    Arbeidene med total fornyelse av Østfoldbanens spor fra Moss til Kornsjø startet våren 2010. Dette er et stort arbeid som vil pågå helt fram til 2017. De forberedende arbeidene nådde i fjor fram til Sarpsborg med rensk av stikkrenner, grøfting og bygging av nye føringsveier. I år skal så de signaltekniske arbeidene Fredrikstad – Sarpsborg fullføres. Forberedende arbeider for ballastrens betyr å samle opp alle gamle kabler som ligger i sporet og legge disse i nye kabelkanaler. En annen viktig del av dette arbeidet er å foreta rensk og re-etablering av alle grøfter og stikkrenner langs jernbanen. Dermed fornyes også banens dreneringssystemer. Arbeidene med forberedende ballastrens på Østfoldbanen videreføres i 2012 sørover fra Sarpsborg mot Skjeberg.
  • Ballastrenseverket ble i 2010 kjørt på strekningen Moss – Dilling og i 2011 på fra Dilling til Råde som del i totalfornyelsen av sporet på Østfoldbanen. I 2012 skal ballastrenseverket kjøres på strekningen fra Råde til Fredrikstad.
    Ballasten er pukken som selve skinnegangen ligger i. Denne blir forurenset av finstoffer når det har gått en del år og sporet blir dermed mer ustabilt og mer krevende å vedlikeholde. Ballastrenseverket graver ut den gamle pukken og finstoffene under sporet, fjerner alle forurensede masser og tilbakefører ny pukk. Når både forberedende ballastrens og selve renseverket senere har kjørt på strekningen, får man et stabilt og godt spor i mange år.
  • Jernbaneverkets landsomfattende prosjekt for å rydde skog langs banestrekningene videreføres på Østfoldbanen i 2012. dette skjer som en del av de forberedende arbeidene for ballastrensing og på de samme strekningene som nevnt over. Skogen ryddes i hele bredden mellom Jernbaneverkets eiendomsgrenser  i en bredde på inntil 15 meter. Tiltaket gjøres for å hindre at trær kan falle inn i kontaktledning og spor, for å øke sikkerheten ved bedrede siktforhold, for å redusere tallet på dyrepåkjørsler og også for øke reiseopplevelsen.
  • I tillegg vil det på Østfoldbanen i 2012 bli gjennomført en del mindre tiltak i form av bruvedlikehold, svillebytte og fornyelse av sporveksler.