Oslo-området

Jernbaneverket definerer Oslo-området som strekningene fra Oslo S og ut til Ski, Asker, Lillestrøm og Grefsen. Innenfor dette området er det en svært tett togtrafikk og feil og forsinkelser her får store konsekvenser for mange mennesker, for nærlingslivet og for togtrafikken utover i landet. Prosjekt Stor-Oslo er navnet på fornyelsen av jernbanen i Oslo-området. I 2012 vil det foregå omfattende fornyelsesarbeider mellom Skøyen og Bryn, inkludert i Oslotunnelen og på Oslo S.

 • Også sommeren i år er Oslo S stnegt i seks uker for totalfornyelse av jernbanen. <strong> Foto: Njål Svingheim </strong>
  Fra 24.juni kl. 03.00 til 6.august kl. 03.00 vil strekningene Skøyen – Oslo S – Bryn/Grefsen være stengt for tog. Unntaket er Østfoldbanens tog som vil snu på Oslo S hele perioden.
 • Til sammen brukes det vel to milliarder kroner på fornyelse av jernbanen i Oslo-området fram til 2014. Arbeidene på strekningen gjennom Oslo, Etterstad – Oslo S – Lysaker, skal være ferdige i løpet 2012.  Punktligheten i togtrafikken har etter at sommerarbeidene i 2011 ble gjennomført vist en markant bedring. Det har blitt betydelig færre feil på jernbanen gjennom Oslo. Sommeren 2012 stenges igjen jernbanen for trafikk fra Skøyen, gjennom Oslotunnelen, Oslo S og til Bryn i seks uker. Etter årets sommerstengning skal hele strekningen fra Lysaker i vest til Etterstad i øst være ferdig fornyet.
 • Målet er en robust og driftsstabil jernbane gjennom Oslo som skal gi en punktlig og pålitelig togtrafikk. Det viktigste tiltakene er utskifting av skinner, sviller, pukk og kontaktledningsanlegg. Utskifting av kabler i signalanlegg, bedre strømforsyning og etablering av akseltellere og strømskinne i taket gjennom Oslotunnelen er også store og viktige tiltak. Strømskinne i taket ble montert i 2011.
 • I 2012 skal det gjennomføres sporfornyelse på den resterende delen av Oslo S, sporveksler skal skiftes og sporvekselvarme skal forsterkes. Også kontaktledningsanlegget på resten av stasjonen skal fornyes. (Den delen av Oslo S som vil bli berørt av den kommende Follobanen holdes utenfor disse arbeidene).
 •   
 • For å kunne gjennomføre arbeidene er det nødvendig med stengt bane på natten i flere perioder, for uten den lengre perioden med seks uker uten togtrafikk på sommeren 2012.
 • Mesteparten av arbeidene vil foregå i Oslotunnelen, Oslo S og Brynsbakken
 • Det jobbes hver natt i perioden kl 0100- 0530. Forberedelser fra kl 2300. I tillegg vil det bli jobbet døgnet rundt i perioder hvor togtrafikken blir innstilt.
 • Bygging av kabelkanaler/ rørkryss og kabellegging
 • Bygging av nytt kontaktledningsanlegg (kjøreledning) på Oslo S. Montering av master og portaler

I 2012 skal det også gjennomføres en del andre tiltak i området:

 • Fornyelse av spor og sporveksler på Filipstad driftsbanegård og Loenga skiftestasjon
 • Sporfornyelser på Ski, Jessheim og Dal stasjoner
 • Utskifting av sporveksler på Lillestrøm stasjon ( 2stk)
 • Utskifting av sporfeltreleer for å redusere tallet på signalfeil som kan gi forsinkelser
 • Bruvedlikehold